Özel Veya Teknik Bilgi Gerektiren Hallerde Bilirkişi Veya Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 19/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2011/1345 E. - 2011/7793 K.
- Eser sözleşmesi
- Sözleşmenin feshi
- Tarafların haklılık durumu
- Özel veya teknik bilgi

Özet
Özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişi veya bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılması gerektiği hakkında.

Karar
Somut olayda yanlar arasındaki akdî ilişki uyarınca davalı, “yüklenici” sıfatıyla özetle, “proje yapım” işini yüklenmiştir. Yanlar arasındaki sözleşme eser sözleşmesi niteliğinde değerlendirilerek, sözleşmenin feshinde tarafların haklılık durumunun belirlenmesi gerekir. Çünkü, dosya kapsamındaki proje ihalesi teknik şartnamesi 2. maddesi hükmünde yükleniciye arsa bilgileri bu kapsamda kadastro ve imar çapı, zemin etüd raporu, plankote ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce fonksiyon ve ihtiyaç yönünden uygunluğuna dair mimarı avan projenin davacı idare tarafından verileceği kararlaştırılmıştır. Oysa, dava dosyası kapsamındaki Emniyet Müdürlüğü’nce … Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan ............. tarih ve ........... sayılı yazı kapsamında; yazının düzenlendiği tarih itibariyle dahi zemin etüdü raporunun hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. Davalı tarafça, zemin etüdü raporunun davalıya geç bildirildiği ve hatta başka bir firmaya yaptırıldıktan sonra ve iş süresinin dolmasını takiben verildiği ve bu durum gözetilmeden haksız olarak idarece sözleşmenin feshedildiği savunulmaktadır.

Mahkemece, inceleme konusu işin uzmanı olmayan mali müşavire inceleme yaptırılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır. Çünkü 1086 Sayılı HUMK’nın 275 ve 6100 sayılı Yasa’nın 266. maddeleri hükümleri gereğince, özel veya teknik bilgisi gerektiren hallerde inceleme konusu işi bilirkişi veya bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; sözleşme eklerinin tümünün getirtilerek yanlar arasındaki akdî ilişkinin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu gözetilerek; inşaat ve makine mühendisleriyle mimardan oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırılması ve toplanan delillerle birlikte değerlendirilerek tarafların sözleşmenin feshinde kusur durumu da saptanmalı, varılacak sonuca göre yanlar arasındaki uyuşmazlık çözümlenmelidir.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.