Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmal İhalesinin İlk İhalenin Aynı Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Bilirkişi İncelemesi Marifetiyle Aynı Şartlarda Yapılacak İhaleye Göre Varsa Zararın Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 22/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2018/3290 E. - 2018/4875 K.
- İkmal ihalesi
- Menfi zararın tespiti
- İmalat miktarında değişiklik

Özet
Yeni ihaleden doğan zararlarını talep edildiği davada ikmal ihalesinin ilk ihalenin aynı şartları çerçevesinde yapılmadığı durumda, bilirkişi incelemesi marifetiyle aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesinin gerektiği hakkında.

Karar
Taraflar arasında eser sözleşmesinin imzalanmasından sonra davalının işi devraldığı ve işe başladığı işin devamı sırasında; idarece 05.12.2012 tarihli 12 nolu en son düzenlenen hakedişe göre fiziki gerçekleşmenin %13,91 seviyesinde olduğu belirlenerek, yüklenici firmaya … 41. Noterliği'nin 01.08.2012 tarih 25929 yevmiye nolu ve 14.11.2012 tarih 35918 yevmiye nolu ihtarnamelerin gönderildiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği hususunda … 41. Noterliği'nin 23.05.2013 tarih 17111 yevmiye nolu 20 gün süreli ihtarname gönderildiği ve bu sürenin 13.06.2013 tarihinde tamamlandığı, 14.06.2013 tarihli tutanak ile iş kapsamındaki tüm şantiyelerde yapılan incelemelerde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve iş ilerlemesinin bulunmadığının tespit edildiği Fesih Durum Tespit raporunda, 1. süre uzatımın 18.06.2013 tarihli Stratejik Planlama Komisyon Kararı Olur'u ile süre uzatım dahil işin bitirilmesi gereken tarihin 20.07.2013 olduğuna dair tutanak düzenlendiği, 18.06.2013 tarihli Stratejik Planlama Komisyon Kararı Olur yazıları ile sözleşmenin 25. maddesi, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/a ve 25/c maddeleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47/2-a maddesi hükümleri çerçevesinde sözleşmenin feshedilmesine ve sözleşmenin 34. 1 maddesi gereği yapılan %5 kesintilerin de gelir kaydedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesine karar verildiği ve 09.09.2013 tarihinde yeniden ihale yapılarak işin dava dışı 3. kişiye verildiği anlaşılmaktadır.

İdare yeni ihaleden doğan zararlarını talep etmektedir. Mahkemece bilirkişi raporu alınmış ise de alınan raporun hüküm kurmaya elverişli ve yeterlilikte olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki; alınan raporda; ilk ve ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetleri incelenerek ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetinin ilk işe ait yaklaşık maliyeti teşkil eden imalât miktarlarında ve poz numaralarında değişiklikler yapıldığı tespit edildiğinden ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı belirlenerek hüküm kurulmuştur. Değişiklik yapıldığı belirlendiğine göre aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir. Hüküm kurmaya elverişli olmayan yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması yerinde görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
O halde mahkemece yapılması gereken iş; 6100 sayılı HMK'nın 266 ve devamı madde hükümlerine uygun seçilecek uzman bilirkişi kurulundan mahkemenin ve Yargıtay'ın denetimine elverişli rapor alınarak aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi ve buna göre verilecek kararda usuli kazanılmış hak ilkesine de dikkat edilerek hüküm kurulması gerekir.