Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Böyle Bir Durumda Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 22/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/5151 E. - 2019/677 K.
- Sözleşmenin feshi
- Haklı sebep
- Teminatın irat kaydedilmesi
- Müspet zarar

Özet
Yüklenicinin haklı bir sebep ileri sürmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi olmadığından, böyle bir durumda teminat mektubunun paraya çevrilip tahsil edilebileceği hakkında.

Karar
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının sattığı sandviçlerin kısmen besin değeri yönünden şartnameye uygun bulunmadığının 14.1.2014 tarihinde … A.Ş. tarafından numune üzerinden yapılan analizin sözleşmenin 5.6 maddesi gereğince davacıyı bağlayıcı olduğu, davacının şartnamenin 5.4. maddesine aykırı olarak yaptığı imalatın ayıplı olduğu ve sözleşmenin 5.6 maddesine göre tahakkuk ettirilen ...............TL. para cezasının sözleşmeye uygun olduğu, davalının 15 günlük yemek bedeli 1............... TL. ödememe hakkı bulunmadığı, şartnameye uygun üretilmeyen yemek için yaptırımın tahakkuk ettirilen para cezası olduğu, şartnameye aykırı üretim halinde yemek bedelinin ödenmeyeceğine ilişkin bir hükmün sözleşmede olmadığı, davalının üretilen yemek bedelini ödememe hakkı bulunmadığı, davalının bu miktar kadar davacıya borçlu olduğu, sözleşmenin, 35.1 maddesine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olduğu, 4735 Sayılı Kanunun kapsamındaki sözleşmelerin yüklenici tarafından feshi sebeplerinin aynı Kanunu'nun 19. maddesinde gösterilen sebepler ve şartlar çerçevesinde olabileceği, bunun da ancak yüklenicinin acz içinde bulunduğundan taahhüdünü yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirmesi halinde mümkün olduğu, davacının böyle bir sebep ileri sürmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi olmadığından sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve davalının teminat mektubunun paraya çevrilip tahsil edilmesinde haklı olduğu, davacının feshi haksız olduğundan sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararı talep edemeyeceği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.