Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmâl İhalesinin İlk İhalenin Ayni Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Yargıtay Uygulamaları Işığında "Kaçırılan Fırsat İlkesi" Gözetilerek Davacı İdare İle Davalı Arasında İmzalanan 1. İhalede Davalıdan Sonra En İyi Teklifi Veren Firmanın Teklifi İle 2. İhaledeki Fiyat Arasındaki Farkı İle İşçi Kiralama Bedelinin Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 23/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi - 2015/6467 E. - 2016/776 K.
- İkmal ihalesi
- Menfi zararın tespiti
- Kaçırılan fırsat ilkesi

Özet
Yeni ihaleden doğan zararlarını talep edildiği davada ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı durumda, Yargıtay uygulamaları ışığında "kaçırılan fırsat ilkesi" gözetilerek davacı idare ile davalı arasında imzalanan 1. ihalede davalıdan sonra en iyi teklifi veren firmanın teklifi ile 2. ihaledeki fiyat arasındaki farkı ile işçi kiralama bedelinin dikkate alınması gerektiği hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 01.03.2011 tarihinde imzalanan sözleşme gereklerinin davalı tarafça yerine getirilmediğinden sözleşmenin 18.08.2011 tarihinde feshedildiğini, akabinde de dava dışı ............... Ltd. Şti. ile 24.08.2011 tarihinde yeni bir ihale sözleşmesinin imzalandığını, davalı firmanın taahhüdünü yerine getirmemesi nedeni ile nam ve hesabına yaptırılan doğrudan temin ve ihale neticesinde 82.160,11 TL ihaleden oluşan fiyat farkı, 7.408,21 TL nam ve hesaba işçi kiralamak suretiyle yaptırılan yükleme, 2.217,60 TL sözleşme karar damga vergisi ve 492,48 TL misafirhane bedeli olmak üzere toplamında 92.278,40 TL borç taahhuk ettirdiklerini, davalının yazılı ihtara rağmen sözkonusu borcu ödemediğini ileri sürerek, alacağın işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsilen karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı dosyaya cevap dilekçesi ibraz etmemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı idare ile davalı yüklenici arasındaki ihale sözleşmesinin yüklenici tarafın kusuru neticesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. maddesince feshedildiği, davalı idarenin pazarlık usulü ile hizmet satın almak durumda kalması nedeni ile her iki hizmet alımı arasında önemli ölçüde tonaj farkının bulunması, aradan geçen zaman zarfı gibi kıstaslar gözetildiğinde, ortada şartları birbiri ile aynı olan hizmet alımlarının bulunmadığı, davacı idarenin uğramış olduğu maddi zararın tespitine, Yargıtay uygulamaları ışığında "kaçırılan fırsat ilkesi" gözetilerek davacı idare ile davalı arasında imzalanan 1. ihalede davalıdan sonra en iyi teklifi veren firmanın teklifi ile 2. ihaledeki fiyat arasındaki fark ile işçi kiralama bedeli ve davalı şirketin nam ve hesabına yaptırılan işler sonucu davacı idarenin zarara uğradığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.