Gelir Kaydedilen Teminatların Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 23/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2013/5284 - 2014/4680
- Teminatın irat kaydedilmesi
- Mahsup işlemi

Özet
Gelir kaydedilen teminatların yüklenicinin borcuna mahsup edilmeyeceği hakkında.

Karar
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi zarar alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen ............. tarihli sözleşme ile … İlköğretim Okulu İnşaatı işinin yüklenici tarafından yapımı kararlaştırılmıştır. Davacı işsahibi … İdaresi davasında, yüklenici tarafından işin süresinde bitirilmediğini, bu nedenle usulüne uygun olarak sözleşmenin feshedildiğini ve kalan işlerin yapımı için dava dışı yüklenici … San.Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığını, davalı yükleniciden kalan bakiye işlerin 375.296,41 TL olduğunu, ancak ikinci yüklenici ile 709.000,00 TL bedel karşılığında sözleşme imzalandığını, 32.289,00 TL farklı imalat mahsup edildiğinde kalan 301.314,59 TL + KDV olmak üzere toplam 355.551,21 TL zarara uğradığını belirterek, bu zararın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davacı zararının KDV hariç 301.414,60 TL olup, bundan irat kaydedilen 67.000,00 TL teminatın düşülmesi halinde davacı zararının KDV hariç 234.414,60 TL, KDV dahil ise 276.609,12 TL olduğu belirterek, bu bedelin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan ............. tarihli sözleşme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, aynı Kanun'un 22/4. maddesinde; gelir kaydedilen teminatların yüklenicinin borcuna mahsup edilmeyeceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Madde hükmünden fesih halinde teminatın irat kaydının bir nevi cezai şart olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Anılan madde hükmü emredici nitelikte olduğundan mahkemece re'sen gözetilmelidir. Bu açıklamalar karşısında irat kaydedilen teminat bedeli olan 67.000,00 TL'nin davalı borcundan mahsup edilmeden hüküm kurulması gerekirken bu husus gözetilmeden teminat bedeli alacaktan indirilerek karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.