Sözleşmede Eksik Bir İş Yaptırılması Söz Konusu Olmadığından, 4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin Son Fıkrasının Somut Olayda Uygulanmasının Ve Buna Göre Tazminat İstenmesinin Mümkün Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 23/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/2579 E. - 2017/1579 K.
- İş eksilişi
- Mahkeme kararının uygulanması nedeniyle fesih
- %80’in altında tamamlanacağı anlaşılan işler

Özet
Sözleşmede eksik bir iş yaptırılması söz konusu olmadığından, 4735 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin son fıkrasının somut olayda uygulanmasının ve buna göre tazminat istenmesinin mümkün bulunmadığı hakkında.

Karar
... Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildiğini, bilahare ... 5. İdare Mahkemesi'nin Kamu İhale Kurumu'nun 2010/UY.1 927 sayılı kararını oybirliğiyle iptâl etmesi üzerine, işin ihaleyi ilk kazanan firmanın yaptığı kısımdan geriye kalan %51.29'luk kısmının müvekkili tarafından yapıldığını; bu gibi durumlarda uygulanması gereken, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24/son maddesinde düzenlenen “...işin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan ve yüklenicinin işi bitirmek zorunda olduğu hallerde, yükleniciye yaptığı gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmünden dolayı ..............TL ödemeyi hak ettiğini belirterek bu miktarın davalı idareden tahsilini istemiştir.

Davalı idare, davacının kendisinin yapmadığı işlerden dolayı hak kaybından bahisle talepte bulunamayacağını, somut olayda sözleşmeyle düzenlenen işin eksik yapılmasından bahsedilemeyeceğini, madde koşullarının olayda söz konusu olmadığını, haksız isteğin reddi gerektiğini savunmuştur.

Dava dışı yüklenici ile yapılan sözleşme feshedildikten sonra, davacı ile yapılan sözleşme içeriğinden, önceki yüklenicinin gerçekleştirdiği imalât dışında kalan 139 daire ile ilgili akdî ilişki kurulduğu ve davacıya 139 dairenin sözleşmede kararlaştırılan işleri yaptırılarak bedelinin ödendiği ve yapılan sözleşmesinden eksik bir iş yaptırılmasının söz konusu olmadığından, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 24. maddesinin son fıkrasının somut olayda uygulanması ve buna göre tazminat istenmesi mümkün değildir.