Mahkemece, İlave İşin Sözleşmenin Hangi Kısmıyla İlgili Olduğu Kesin Biçimde Saptanmasının, Birim Fiyatlı İşler Nedeniyle İlave İşlerin Bedelinin Ödenmesi İstenmekte İse, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21 Ve 22’nin Maddedeki Yöntemler Gözetilerek İlave İş Bedeli Hesaplattırılmak Suretiyle Fazla İş Bedelinin İlave Edilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 24/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2014/6354 E. - 2015/4792 K.
- İş artışı
- Götürü bedel
- Revize birim fiyat

Özet
Mahkemece, ilave işin sözleşmenin hangi kısmıyla ilgili olduğu kesin biçimde saptanmasının, birim fiyatlı işler nedeniyle ilave işlerin bedelinin ödenmesi istenmekte ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21 ve 22’nin maddedeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedelinin ilave edilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkili adi ortaklığı teşkil eden şirketlerin davalı idarenin iş sahibi olduğu … Lisesi Eğitim ve Pansiyon Binasının güçlendirme ve onarım inşaatı işini aldığını, sözleşmenin projesi yapılan işle ilgili kısmının götürü bedel olup, projesi yapılmayan kısımlar için ise birim fiyat kararlaştırıldığını, sözleşme konu işlerin 18.9.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylanması ile tamamlandığını, bu işler dışında da davalı idare tarafından verilen olurla ilave işler yapıldığını, ancak bedelinin ödenmediğini, 32.343,98 TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı idare vekili ise, alacağın zamanaşımına uğradığını ayrıca davanın konusu teşkil eden (3) nolu hakedişin 8.12.2009 tarihinde davacılar tarafından itirazsız olarak imzalanıp hakedişine uygun olarak 9.12.2009 tarihli faturanın düzenlenip ödendiğini, davanın husumet yönünden de reddi gerektiğini, savunmuştur.

Mahkemece yapılan bilirkişi incelemesi sonucu fazla imalât tutarının 32.343,98 TL olduğu kabul edilerek bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece yapılacak iş, ilave işin sözleşmenin hangi kısmıyla ilgili olduğu kesin biçimde saptanmalı, birim fiyatlı işler nedeniyle ilave işlerin bedelinin ödenmesi istenmekte ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ve 22. maddedeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara hükmedilmelidir.

Eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.