İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle, Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizinin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 25/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi -  2014/550 E. - 2015/666 K.
- İş artışı
- Götürü bedel sözleşme
- İlave iş bedeli

Özet
İhtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren avans faizinin hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Davacı vekili, davalı işverene ait iki adet binanın tadilat işini üstlendiğini, davalı ile yapılan sözleşme uyarınca ücretin "götürü" olarak kararlaştırıldığını, yer tesliminin yapılıp projenin 08.10.2010 tarihinde işverenden alınarak inşaata başlandığını, yapım aşamasında proje ve pursantajın eksik olup, bazı imalâtların gösterilmeyerek işin bir kısmının gizlendiğini, davalıya 20.01.2011 tarihinde uyarı yazısı gönderilmesi üzerine 21.01.2011 tarihli cevabi yazıyla işin devam edilmesi gerektiğinin bildirildiğini, ilave iş yapıldığını ileri sürerek fazlası saklı kalmak kaydıyla 8.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 25.06.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle de, istemini 136.646,13 TL'ye yükseltmiştir. Davalı vekili davanın reddini istemiş, mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda ve ıslah dilekçesi gözetilerek davanın kabulü ile, 136.646,13 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamındaki imalâtların fiziki oranı bulunarak götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, sözleşmenin 8. maddesine göre az yukarıda açıklandığı şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ve 22. maddedeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan 68.386,52 TL ödemenin mahsubuyla kalan miktara 21.02.2011 tarihli ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren avans faizi hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermekten ibarettir. Eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.