Yüklenicinin, Hakediş Raporunun İmzalanmasından Sonra Tahakkuk İşlemi Yapılıncaya Kadar, Yetkililer Tarafından Hakediş Raporunda Yapılabilecek Düzeltmelere Bir İtirazı Olursa Hakedişin Kendisine Ödendiği Tarihten Başlamak Üzere En Çok On Gün İçinde Bu İtirazını Dilekçe İle İdareye Bildirmek Zorunda Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 25/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi - 2014/19998 E. - 2015/12257 K.
- Götürü bedel hizmet alımı işi
- İhtirazi kayıt
- Delil sözleşmesi

Özet
Yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu hakkında.

Karar
Somut olaya bakıldığında; 1700 işçi ile yapılacağı kararlaştırılan malzemeli hastane temizliği işinin 1350 işçi ile yaptırıldığı, hakedişlerinde 1350 işçi üzerinden düzenlendiği konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Sözleşmenin eki niteliğinde olan HİGŞ hükümlerinin götürü bedelli düzenlenen dava konusu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda da uygulanacağı konusunda tereddüt yoktur. Davacı iş ortaklığının geçici hakedişleri, itirazları olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer davacı iş ortaklığının, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunludur. Ancak dosya kapsamından 01/10/2009 tarihine kadar düzenlenen hakedişlerde herhangi bir ihtirazi kayıt bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacı iş ortaklığı, HİGŞ’de düzenlenen usul ve sürede itirazlarını bildirmedikleri için bu tarihe kadar olan hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılır ve bu hakedişler yönünden bir talepte bulunamaz. Dava tarihine kadar düzenlenen diğer hakedişlerde ise idareye verilen itiraz dilekçelerine atıfla ihtirazi kayıtlar konulduğu görülmektedir. Bu hakedişler yönünden ise mahkemece HİGŞ’de düzenlenen usul ve sürelerde yapılmış bir itiraz olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılmamıştır. Mahkemece, bu konuda dosyadaki deliller değerlendirilmek, gerekirse konusunda uzman bilirkişilerden rapor aldırılmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.