Yüklenicinin Kârına Karşılık Sözleşme Bedelinin %80'i İle Sözleşme Fiyatlarıyla Yaptığı İşin Tutarı Arasındaki Farkın %5'inin Verilebilmesi İçin İşin Tamamlanmış, Ancak Tamamlanan İşin Bedelinin Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Az Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 25/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2018/2701 E. - 2018/3885 K.
- Zorunlu nedenle tasfiye
- İş eksilişi
- Tamamlanmamış iş
- Bedel farkının %5’i

Özet
Yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5'inin verilebilmesi için işin tamamlanmış, ancak tamamlanan işin bedelinin sözleşme bedelinin %80'inden daha az olması gerektiği hakkında.

Karar
Davacı ile … İl Özel İdaresi arasında 24.03.2014 tarihinde …ili, … ilçesi, … İlköğretim Okulu ve … Özel Eğitim İlköğretim Okulu ikmâl inşaatı işine ait sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra olası heyelanı önlemek için yapılması öngörülen ayrıntılı jeolojik etüt ile kazıklı iksa imalâtı ve bina depremsellik analizi ile güçlendirme çalışmalarının işin %10 maksimum iş artışı bedelini aşacağı anlaşıldığından işin 4735 sayılı kanunun 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. maddesi gereğince …Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ..... gün ............. sayılı teklifi ve ........... Valisinin oluru ile iş tasfiye edilmiş ve bu tasfiye kararı ile taraflar arasındaki eser sözleşmesi ilişkisi sona erdirilmiştir.

Davacı yüklenicinin işin tasfiye edildiği ana kadar gerçekleştirdiği imalât nedeniyle bedel talebi ya da haksız fesih sebebiyle kâr kaybı alacağı istemi bulunmamaktadır. Davacı talebin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 24 ve Yapım İşleri Genel Şatrnamesi'nin 22. maddesine dayandırmaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesi başlıklı 24. maddesinin davacının dayandığı (b) bendinin son fıkrası ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin aynı başlıklı 22. maddesinin (b) bendinin son fıkrasında "sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler gereğince yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5'inin verilebilmesi için işin tamamlanmış, ancak tamamlanan işin bedelinin sözleşme bedelinin %80'inden daha az olması gerekmektedir. Somut olayda davacının iddiası ve dosya kapsamına göre 5.577.000,00 TL bedelli işte 542.419,02 TL'lik imalât yapılmış olup iş, davalı iş sahibince teknik sebeplerle tasfiye edilmiştir. İşin sözleşme bedelinin %80'inden düşük bedelle tamamlanması hali sözkonusu değildir. Davacının işin tamamlandığına dair bir iddiası bulunmadığı gibi gerçekleştirdiği imalât bedeli ile ilgili bir talebi de yoktur.

Bu durumda mahkemece taraflar arasındaki sözleşme 4735 sayılı KİSK'nın 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı ve bu maddelerdeki kâr kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında …İl Özel İdaresi'nin devredildiği kurum unvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.