Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle, Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesihte, Teminatı İrat Kaydetmekte Ve Para Cezası Uygulayıp Bu Miktarı Yüklenici Hakedişinden Kesinti Yapmakta Haklı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 26/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/6197 E. - 2017/319 K.
- Denetim borcu
- Özen borcu
- Yasak fiil ve davranış
- Sözleşmeye aykırılık
- Gecikme cezası
- Sözleşmenin feshi

Özet
Sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle, davalı iş sahibinin sözleşmeyi fesihte, teminatı irat kaydetmekte ve para cezası uygulayıp bu miktarı yüklenici hakedişinden kesinti yapmakta haklı olduğu hakkında.

Karar
Sözleşme 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş olduğu gibi sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi başlıklı 35.1-b maddesinde sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hali fesih nedeni olarak kabul edilmiş ve devamında ayrıca kesin teminat ile varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yasak ve sorumluluklar başlıklı 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 25/c maddesinde ......... fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalât yapmak yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.

Davacı insan sağlığına uygun ve sözleşmede kararlaştırılan vasıfta hazır, sıcak kumanya temin ve dağıtımını üstlendiği ve bunlardan böreğin fazla miktarda küflü olup bu şekilde tüketilmesinin insan sağlığına zararlı olduğu saptandığından yüklenicinin eser sözleşmesi gereği gözetim denetim ile özen borcu olduğundan kumanyaları başkasının hazırlamış olması davacı yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz.

Sözleşmenin 44.13. maddesinde dağıtılan kumanyalarda küflenme olduğunun tespit edilmesi ve yüklenicinin uyarıya rağmen tüm kumanyaları derhal toplayıp idarenin bildirdiği sürede yeni uygun kumanyalarla değiştirip personele dağıtmaması halinde sözleşme bedelinin ‰5'i (binde beş) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş ise de; sözleşmenin bu hükmü fesih koşullarının oluşması halinde iş sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkını ortadan kaldırmayacağı gibi yapılan feshi haksız hale getirmez. Davalı iş sahibi sözleşmenin 44.13. maddesindeki cezayı uygulamakla birlikte sözleşmeyi fesih hakkını da kullanabilir.

Bu durumda mahkemece davacı yüklenici küflenmiş ve sağlığa uygun olmayan, hatalı veya kusurlu imalât yaparak ve yapılan imalâtı denetim özen ve kontrol görevini ihmâl etmek ve sözleşmenin 44.13. maddesine göre uyarıya rağmen bozuk kumanyaları uygun kumanya ile değiştirmemek suretiyle sözleşmeye aykırı davrandığı ve 4735 sayılı Kanun'un 25/3. maddesindeki yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sabit olması nedeniyle davalı iş sahibi sözleşmenin 35.1.1-b maddesine göre sözleşmeyi fesihte, teminatı irat kaydetmekte ve sözleşmenin 44.13. maddesine göre para cezası uygulayıp bu miktarda yüklenici hakedişinden kesinti yapmakta haklı olduğundan asıl ve birleşen davada yüklenicinin bu taleplerinin de reddine karar verilmesi yerine, yanlış değerlendirme sonucu yazılı miktarda tahsil kararı verilmesi de doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.