Kesin Teminatın Gelir Kaydedilebilmesi İçin Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunmasının Yeterli Olduüu, Ayrıca Bu Fiil Ve Davranıştan Ötürü Mahkum Olması Şartının Aranmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 26/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/4955 E. - 2016/553 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- Sözleşmenin feshi
- Mahkumiyet şartı
- Kesin delil

Özet
Kesin teminatın gelir kaydedilebilmesi için sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil ve davranışta bulunmasının yeterli olduüu, ayrıca bu fiil ve davranıştan ötürü mahkum olması şartının aranmadığı hakkında.

Karar
4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin maddede 7 bent halinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin fesh edilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, ihale konusu işin sözleşmeye bağlanmasından sonra davacı-birleşen davada davalı yüklenici tarafından ihale dosyasındaki teminat mektubu aslının renkli fotokopisi ile değiştirildiği, böylelikle 25. maddede sayılan yasak fiil ve davranışta bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar yüklenici hakkında dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmış ve bu davada yüklenicinin beraatına karar verilmiş ise de; hukuk hakimi kural olarak ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Ancak; aynı olay nedeniyle ceza yargılamasında hükme dayanak yapılan maddi olgular ile bağlıdır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/b maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre kesin teminatın gelir kaydedilebilmesi için sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil ve davranışta bulunması yeterli görülmüş, ayrıca bu fiil ve davranıştan ötürü mahkum olması şartı aranmamıştır. Açıklanan nedenlerle davalı-birleşen davada davacı iş sahibi idarenin dava konusu yapılan işlemlerinde kamu ihale mevzuatına ve sözleşmeye aykırılık bulunmadığından yüklenici tarafından açılan asıl davanın reddi, iş sahibi tarafından açılan birleşen davanın ise kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile aksine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.