Menfi Zararın, Hüküm İfade Ettiğine Veya İn'ikad Edeceğine İtimat Edilen Bir Akdin Hüküm İfade Etmemesi Veya İn'ikad Etmemesi Yüzünden Bu İtimadın Boşa Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zarar Olduğu, Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 27/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2012/5392 E. - 2013/3448 K.
- Sözleşmenin feshi
- Menfi zararın tazmini
- Menfi zararın kapsamı

Özet
Menfi zararın, hüküm ifade ettiğine veya in'ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in'ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarar olduğu, hakkında.

Karar
Davalı yüklenici taahhüdünde bulunan … İlköğretim Okulu ek bina inşaatına ilişkin sözleşmenin davacı iş sahibi tarafından davalının temerrüdü nedeniyle haklı nedenlere dayalı olarak feshedildiği dosya kapsamı delillerden anlaşılmaktadır. Akdin feshi halinde alacaklı aksi kararlaştırılmamışsa BK 108/II. maddesi gereğince sadece menfi zararının tazminini isteyebilir. Menfi zarar, hüküm ifade ettiğine veya in'ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in'ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır. Akdin kurulması masrafları, damga pulu parası, noter harçları ve posta masrafları menfi zarar kapsamında olduğundan davacı idarenin buna yönelik taleplerinin kabulü gerekirken davanın tümden reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.