Bilirkişi Raporunda Da Varlığı Kabul Edilen Renk Farkının 4-5 Seviyesinden Düşük Olmadığının Saptanmadığı Sürece, Davacı Tarafından Teslim Edilen Yeşil Ketenin Teknik Şartnameye Ve İhale Dokümanı İle Sözleşme Hükümlerine Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 28/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2006/3078 E. - 2008/7414 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Bilirkişi raporunda da varlığı kabul edilen renk farkının 4-5 seviyesinden düşük olmadığının saptanmadığı sürece, davacı tarafından teslim edilen yeşil ketenin teknik şartnameye ve ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olduğundan söz edilemeyeceği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (f) fıkrasında, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin yasak olduğu; 26. maddesinde, 25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12. maddesinin 2. fıkrasında, ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Dava konusu olayda, ihaleyi yapan idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde sözleşmenin konusunun idarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 4.650 metre yeşil ketenin (ameliyat örtüsü) ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından sağlanması işi olduğu; 9. maddesinde, ihale dokümanının bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olarak, idareyi ve yükleniciyi bağladığı; ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının, idari şartname ve eki ihtiyaç listesi, teknik şartname, yazılı açıklamalar, sözleşme tasarısı şeklinde olduğu; teknik şartnamenin 2.8. maddesinde kumaşların mühürlü numunesi renginde olacağı, renk farkının TS 423 gri skala metoduna göre değerlendirildiğinde 4-5 seviyesinden düşük olmayacağı, 2.13. maddesinde mühürlü numunenin renk ve tuşe açısından geçerli olacağı belirtilmiştir.

Uyuşmazlıkta, Mahkeme kararına dayanak alınan bilirkişi raporunda, malzemenin %100 gözle muayene edilmesi sonucunda, davacı tarafından teslim edilen yeşil keten ile numune olarak verilen yeşil keten arasında çıplak gözle fark edilecek bir ton farkının bulunduğu, ancak bu farkın, aynı gruba sokulabilecek bir yeşil rengin tonlamasından kaynaklandığı, farklı bir yeşil grubunu oluşturmadığı; numuneden bir ton koyu olmasına rağmen işin yürütümü ve kullanılacağı yer itibarıyla büyük bir aksaklığa yol açmayacağı ve hizmeti aksatmayacağından, edimin doğruluk ve güven kuralları çerçevesinde kabul edilebilir nitelikte görülebileceği; ancak buna rağmen, teknik şartnamede düzenlenen fiziksel ve kimyasal özelliklerin, belirlenen muayene metotlarına göre muayenesi yapılmaksızın kati bir sonuca da ulaşılamayacağı, renk farkının TS 423 gri skala metoduna göre değerlendirilmesi sonucunda 4-5 seviyesinden düşük olmaması halinde teslim edilen yeşil ketenlerin sözleşmeye uygun kabul edilerek feshin haksız olduğu yolunda hüküm oluşturulabileceği, feshe esas teşkil eden muayenenin, olması lazım geldiği şekilde yapıldığı konusunda emin olunmadıkça, feshin haklılığı konusunda bir sonuca ulaşılamayacağı belirtilmiş, davalı idarenin savunmasında renk farkının 3-4 seviyesinde olduğunun ileri sürülmesi karşısında, anılan bilirkişi raporunda da varlığı kabul edilen renk farkının 4-5 seviyesinden düşük olmadığının saptanmadığı sürece davacı tarafından teslim edilen yeşil ketenin teknik şartnameye ve ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olduğundan söz edilemez.

Bu durumda, davacı şirketin teslim ettiği malzemede tespit edilen renk farkının kabul edilebilir nitelikte olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.