Davalı İdarece Münferit Tarihlerde Yapılan Muayeneler Sonucu Tanzim Edilen Fonksiyon Test Raporlarıyla Tespit Edildiğinden, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Davacı Şirketin Bir Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 29/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2006/4745 E. - 2008/4219 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Davalı idarece münferit tarihlerde yapılan muayeneler sonucu tanzim edilen fonksiyon test raporlarıyla tespit edildiğinden, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının ...... tarih ve ...... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde, "mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış, aynı Kanunun 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmü getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, davalı idareye bağlı … Komutanlığı'nın ihtiyacı için alınacak 1 Kalem Elektronik Geçiş Güvenlik sistemi montajı dahil olarak alımı işinin davacı şirket tarafından karşılanmasının taahhüde bağlandığı, malzemenin sözleşmede öngörülen cezalı teslim süresi içerisinde teslim edildiği, ........ tarihinde yapılan muayenede teslimin kabul edildiği, ........ tarihinde firmaya iş yeri tesliminin yapıldığı, idari şartnamede öngörülen 45 günlük montaj süresinin bu tarihte başlatıldığı, ....... tarihinde firmanın montajın tamamlandığını bildirmesi üzerine yapılan muayenede ........ tarihinde sistemin reddedildiği, davacı şirketin redde ait eksiklikleri tamamladığını bildirerek tekrar muayene talebinde bulunduğu, ikinci defa yapılan muayenede de sistemin reddedildiği ve firmaya 45 günlük montaj süresine ek olarak 20 günlük cezasız süre verildiği, ....... tarihinde firmanın tekrar muayene talebinde bulunduğu, ancak yapılan muayenede sistemin yine reddedildiği, 20 günlük cezasız süre içerisinde de taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine firmaya 20 gün süreli ihtarname gönderildiği, davacı şirketin ihtarname süresi içerisinde birkaç defa muayene talebinde bulunduğu fakat her defasında ret kararı verildiği, ihtarname ile tanınan sürenin ....... tarihte sona erdiğinden bahisle ....... tarihinde sözleşmenin fesh edildiği ve taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kanunun 26. maddesine göre firmanın bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, davacı şirket tarafından taahhüt edilen edimin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediği, davalı idarece münferit tarihlerde yapılan muayeneler sonucu tanzim edilen fonksiyon test raporlarıyla tespit edildiğinden, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.