Davacı Şirketin Verilen Ek Sürelere Rağmen Sözleşmedeki İşi Süresinde Bitirmediği Anlaşıldığından, Anılan Yasal Düzenleme Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 29/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2007/5399 E. - 2009/583 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Davacı şirketin verilen ek sürelere rağmen sözleşmedeki işi süresinde bitirmediği anlaşıldığından, anılan yasal düzenleme uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, …. Genel Müdürlüğü'nce … İşletme Müdürlüğü'nün dört no.lu rıhtımında batık halde bulunan … gemisi ve yükünün çıkartılarak geminin yüzer vaziyette limanda atıl bir yere bağlanması işi için yapılan ihale üzerinde kalan davacı şirketin yasal süresi içerisinde işi bitirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı idaernin .............. tarih ve .......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali ile söz konusu yasaklama kararı nedeniyle uğramış oldukları 20.000.-YTL maddî, 30.000.-YTL manevî olmak üzere 50.000.-YTL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticarî faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, sözü edilen ihale üzerinde kalarak sözleşme imzalayan davacı şirketin verilen ek sürelere rağmen sözleşmedeki işi süresinde bitirmediği anlaşıldığından, anılan yasal düzenleme uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi davacının maddî ve manevî tazminat isteminin de hukukî dayanağı bulunmadığı

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.