Taahhüdünü Sözleşme Ve Şartname Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Açık Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 30/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2007/14841 E. - 2009/8898 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin uyuşmazlığa konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, davalı idareye bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 18.02.2005 tarihinde yapılan "Göz Üniti Cihazı Alımı İhalesi" üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı idarenin işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, 18.02.2005 tarihinde yapılan anılan ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından teslim edilen ihale konusu cihazın yapılan muayene sonucunda reddedilmesi üzerine muayene sonucuna itiraz edilmesi üzerine 24.05.2006 günlü itiraz muayenesinde de Teknik Şartname'nin 2.7.3'üncü maddesinde öngörülen koşulu karşılanmadığı gerekçesiyle reddedildiği, davacı tarafından, ihale konusu göz ünitinin 11 cihazdan oluştuğu ve bu cihazlardan yalnızca bir tanesinde 32,1 ile 32,0 arasındaki büyütme farkının bir nesnenin 320'de birine tekabül ettiği, ayrıca davalı idarenin Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı ve İç Tedarik Bölge Başkanlığı Teknik Hizmetler Dairesinin cihazın şartnameye uygunluğu ile ilgili olarak hukuk müşavirliğinden görüşünün sorulduğu ve bu makamın da şartnamenin tamamen karşılandığı görüşünde bulunduğu, cihazı kullanacak olan ..........dan katılan uzman doktorun da cihazla ilgili olumlu görüş bildirdiği, şartnamede öngörülen 32,1 büyütmeli göz mikroskobunu üreten ..... firmasının bu faaliyetlerini sona erdirdiği ve bu ürünün temin edilme olanağının ortadan kalktığı, kaldı ki TÜBİTAK Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden alınan 20.09.2006 tarihli kalibrasyon sertifikasında mikroskobun ihalede istenen değerleri sağlayacağının saptandığı, tüm bunların yanında idareye zaten 32,1 büyütmenin çok üstünde (48) oranında büyüme sağlayan ek bir aksesuar temin edilip teklif edilmesine karşın bu hususlar nazara alınmadan komisyonca ret kararı verildiği ileri sürülmekte ise de, teknik şartnamede aranan büyütme oranının 32,1, davacı şirketin teslim ettiği cihazın 32,0 büyütme oranına sahip olduğunun, teslim edilen bu cihazın yapılan muayenede reddedildiğinin, bu karara karşı yapılan itirazın da retle sonuçlandığının, yüklenici davacı firmanın ihale dokümanını okuyup kabul ederek teklif verdiğinin ve sözleşmeyi imzaladığının, söz konusu göz üniti cihazlarının hassas ölçüm yapılmasının elzem nitelikte olduğunun, hastalar üzerinde kullanılacağının ve söz konusu farkın gözardı edilmesinin doğru ve sağlıklı muayene yapılmasına engel teşkil edebileceğinin anlaşılması karşısında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin uyuşmazlığa konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.