Toprak İşleme Kısmını Tamamlamayarak Taahhüdünü İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Anlaşılan Davacı Şirket Hakkında 4735 Sayılı Kanunun 26’ncı Maddesi Uyarına Tesis Edilen İşlemde Hukuka Ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 01/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/4927 E. - 2010/3660 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Toprak işleme kısmını tamamlamayarak taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşılan davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarına tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava … İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ................ tarihinde yapılan ................... Projesi …Mikro Havzasında, "makineli ve işgücü ile toprak işleme ve servis yolu yapımı işi" ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 12.01.2007 tarih ve 26401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan davalı idarenin işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, anılan ihale konusu işin davacı üzerinde kalması sonrası söz konusu işin birinci aşaması olan makineli kısmının davacı şirket tarafından sözleşme hükümleri doğrultusunda tamamlanmasına karşın, işin ikinci aşaması olan işgücü ile toprak işleme kısmına başlanılmadığı, bunun üzerine idare tarafından davacının 3 kez yazılı olarak uyarıldığı ve işin bitim tarihinde işin ikinci aşamasının gerçekleştirilmemiş olduğu tutanakla tespit edildiğinin anlaşılması karşısında ihale konusu işin makineli kısmını tamamlamasına karşın işgücü ile toprak işleme kısmını tamamlamayarak taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşılan davacı şirket hakkında 4735 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarına tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği