Cihazların Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı İleri Sürülen Özelliklerinin Bilimsel Anlamda Tartışmaya Açık Konular Olduğu, Bu Cihazlarda Aranan Teknik Özelliklerin, İlgili Şartnamede, Farklı Yorumlamalara Yol Açmayacak Şekilde Açık Ve Anlaşılır Olarak Yazılmadığı, Dolayısıyla Cihazların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Taşımadığından Bahisle, Davacı Şirketin, Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 02/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/8006 E. - 2010/3747 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Hakkaniyet ilkesi
- Teknik şartname

Özet
Cihazların teknik şartnameye uygun olmadığı ileri sürülen özelliklerinin bilimsel anlamda tartışmaya açık konular olduğu, bu cihazlarda aranan teknik özelliklerin, ilgili şartnamede, farklı yorumlamalara yol açmayacak şekilde açık ve anlaşılır olarak yazılmadığı, dolayısıyla cihazların teknik şartnamedeki özellikleri taşımadığından bahisle, davacı şirketin, bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava davalı idareye bağlı ........... Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.02.2007 tarihinde yapılan 2007 Malî Yılı 27 Kalem Fizik Tedavi Malzeme Alımı ihalesi üzerinde kalan davacı firmanın sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü zamanında yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 25 ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ....... tarih ve .......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, uyuşmazlık konusu olayda, … Devlet Hastanesi tarafından 21.2.2007 tarihinde yapılan "2007 Mali Yılı 27 kalem Fizik Tedavi Malzeme Alımı" ihalesinin bir kısmı üzerinde kalan davacı şirketin, bu malzemelerle ilgili olarak 2.5.2007 tarihinde Hastahane ile sözleşme imzaladığı, sözleşme kapsamında hastahaneye teslim etmek istediği iki kalem toplam üç adet malzeme arasında yer alan EMG Biofeedback cihazının (1 adet) muayenesinde, ilgili teknik şartnamenin "Madde 2.1. cihaz 220 volt şehir cereyanı ile çalışmalıdır. +/-% 10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir" şartını taşımadığı hususunda ilgili Komisyonca 23.8.2007 tarihinde tutanak tutulduğu, bir diğer cihaz olan whirpool cihazının (2 adet) muayenesinde ise ilgili teknik şartnamenin "Madde 2.4. whirpool (girdap banyosu, girdap havuzu) motoru düşük kinetik enerjili, yüksek süratli ve uygun güçte olmalıdır. Madde 2.10. cihaz akım kaçağı olduğunda otomatik akımı kesme özelliğini sahip olmalıdır" şartlarını taşımadığı hususunda ilgili komisyonca 23.8.2007 tarihinde tutanak tutulduğu, Hastane idaresince verilen 20 günlük ek süre içerisinde de şartnameye uygun malzemenin teslim edilmemesi üzerine 28.9.2007 tarihinde sözleşmenin fesh edildiği, sonrasında davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 25 ve 26. maddeleri uyarınca dava konusu işlem ile bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği, bahse konu cihazların, sözü edilen teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti amacıyla … 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin ........... Değişik İş Esas sırasına kayıtlı olarak yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu sunulan 7.11.2007 tarihli bilirkişi raporunda özetle; EMG Biofeedback cihazıyla ilgili olarak; üzerinde 220 volt elektrik enerjisi ile çalışmasını sağlayan herhangi bir giriş ve aparatın mevcut olmadığı, ancak bu cihazın fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılabilmesi için bir ara kablo ile 220 volt enerji ile çalışan bilgisayara bağlanması gerektiği, şartnamenin diğer maddelerinde belirtilen pil ile çalışma ve bilgisayara veri aktarma özelliklerinin aranması hükümleri de dikkate alındığında 220 volt ile çalışma şartının neden istenildiği hususunun şartnameyi yazan komisyona sorulması gerektiği, bu cihazın tek başına, biofeedback özelliğini sağlayan kısmının, şartnamenin 2.1. maddesindeki şartı taşımayacağı, açıklamasına yer verildiği, yine aynı raporda bir diğer cihaz olan whirpool cihazı ile ilgili olarak; cihazın, teknik şartnamenin 2.10. maddesinde sözü edilen "cihaz akım kaçağı olduğunda otomatik akım kesme özelliğine sahip olmalıdır" şartını taşıdığı, teknik Şartnamenin 2.4. maddesinde belirtilen "whirpool motorunun düşük kinetik enerjili, yüksek süratli ve uygun güçte olmalıdır" şartında, düşük kinetik enerji, yüksek sürat ve uygun gücün hangi ölçülebilir kriterler aralığında olduğunun belirtilmediği, subjektif bir kavram içerdiği, dolayısıyla da söz konusu cihazın bu şartname hükmünü karşılayıp karşılamadığının tespitinin mümkün olmadığı açıklamasına yer verildiği, uyuşmazlığa konu olay yukarıda özeti aktarılan bilirkişi raporu kapsamında değerlendirildiğinde; bahse konu cihazların teknik şartnameye uygun olmadığı ileri sürülen özelliklerinin, bilimsel anlamda tartışmaya açık konular olduğu, bu cihazlarda aranan teknik özelliklerin, ilgili şartnamede, farklı yorumlamalara yol açmayacak şekilde açık ve anlaşılır olarak yazılmadığı, dolayısıyla cihazların teknik şartnamedeki özellikleri taşımadığından bahisle, davacı şirketin, bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.