Sözleşme Konusu Ürünlerin İlk Fonksiyon Test Raporu Sonuçları Üzerine Verilen Komisyon Kararında Yer Alan Üyelerden Birinin, Söz Konusu Analiz Ve Komisyon Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Oluşan İkinci Muayene Ve Kabul Komisyonunda Da Yer Aldığının Anlaşılması Nedeniyle Bu Hususun Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te Yer Alan Usule Aykırı Olması, Dolayısıyla Davacı Şirketin Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin Dayanağı Olan Hazırlık İşlemlerinde Önemli Derecede Usulü Eksikliğin Olması Nedeniyle, Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 02/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/8533 E. - 2010/5021 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Muayene kabul komisyonu
- İkinci muayene

Özet
Sözleşme konusu ürünlerin ilk fonksiyon test raporu sonuçları üzerine verilen komisyon kararında yer alan üyelerden birinin, söz konusu analiz ve komisyon kararına yapılan itiraz üzerine oluşan ikinci muayene ve kabul komisyonunda da yer aldığının anlaşılması nedeniyle bu hususun Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te yer alan usule aykırı olması, dolayısıyla davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle tesis edilen işlemin dayanağı olan hazırlık işlemlerinde önemli derecede usulü eksikliğin olması nedeniyle, şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava … Bölge Başkanlığı tarafından 06.07.2006 tarihinde yapılan "muhtelif dren ve drenaj seti 7 grup ve 1 grupsuz kalem alımı'' ihalesi uhdesinde kalan davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin .......... tarih ve ............ sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ............. Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayıldığı, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, 25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceğinin hükme bağlandığı, ........... tarih ve ........... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'in 15. maddesinde, muayenelerde önce fiziksel niteliklerin kontrol edileceği, fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numunelerinin, laboratuvar muayenelerine gönderilmeyeceği, fiziksel muayenede niteliklerin bazılarının uygun çıkmaması halinde muayenenin yarıda bırakılmayacağı, muayene işlemlerinin tamamlanacağı, yüklenicilerin fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilecekleri, bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılacağı, bu komisyonun vereceği kararların kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağı hükmüne ihale dokümanında yer verilmek zorunda olduğu düzenlemesinin getirildiği, dosyanın incelenmesinden, sözü edilen ihale üzerinde kalan davacı tarafından teslim edilen sözleşme konusu ürünlerin ilk fonksiyon test raporu sonuçları üzerine verilen komisyon kararında yer alan üyelerden birinin, söz konusu analiz ve komisyon kararına yapılan itiraz üzerine oluşan ikinci muayene ve kabul komisyonunda da yer aldığının anlaşılması nedeniyle bu hususun Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te yer alan usule aykırı olması, dolayısıyla davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle tesis edilen işlemin dayanağı olan hazırlık işlemlerinde önemli derecede usulü eksikliğin olması nedeniyle şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.