Davacı Şirketin Uhdesinde Kalan İhalede Davalı İdareye Teslim Ettiği Cihazların Yapılan Muayenesinde Cihazlarda Eksiklik Tespit Edildiği, Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Sürede Bahsedilen Eksikliklerin Giderilmediği Anlaşıldığından, Şirketin Sözleşmesinin Feshedilerek Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 03/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/12696 E. - 2010/5132 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede davalı idareye teslim ettiği cihazların yapılan muayenesinde cihazlarda eksiklik tespit edildiği, eksikliklerin giderilmesi için verilen sürede bahsedilen eksikliklerin giderilmediği anlaşıldığından, şirketin sözleşmesinin feshedilerek tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği hakkında.

Karar
Dava … Devlet Hastanesi tarafından ..... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ".....Tıbbi Cihaz Alımı" ihalesinin bir kısmı üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ...... tarih ve ..... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayıldığı, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, … Devlet Hastanesi tarafından ..... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "..... Tıbbi Cihaz Alımı" ihalesinde 1. kalem 4 adet Fetal Monitör Cihazı ile 2. kalem 5 adet Fetal El Dopleri Cihazının davacı şirket üzerinde kaldığı, ...... tarihinde ilgili firma ile sözleşme imzalandığı, ...... tarihinde birinci muayene kabul komisyonu tarafından cihazların yapılan muayenesinde bazı eksiklikler olduğunun tespit edildiği, şirkete eksiklikleri tamamlaması için 20 gün ek süre verildiği, sürenin bitiminde toplanan ikinci muayene komisyonunca eksikliklerin giderilmediğinin tespiti üzerine sözleşmenin feshedildiği ve şirketin 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı, davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede davalı idareye teslim ettiği cihazların yapılan muayenesinde cihazlarda eksiklik tespit edildiği, eksikliklerin giderilmesi için verilen sürede bahsedilen eksikliklerin giderilmediği anlaşıldığından, şirketin sözleşmesinin feshedilerek tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.