Elisa Testi Cihazının Valfine Giden Dört Adet Vubing Bağlantı Noktasından Bir Adedinin Plastik Rakorunun Erkek Vidalı Tarafının Kopmuş Olduğunun Belirtilmesi, Ayrıca Keşif Tarihi İle Davalı İdarece Yapılan Muayeneler Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması Karşısında, Belirtilen Durumlar Dikkate Alınarak Dosyada Bulunan Bilgi Ve Belgelerle, Sunulan Hukukî Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken, İdarece Yapılan Muayeneler İle Keşif Tarihi Arasındaki Sürenin Yaratabileceği Sakıncalar Da Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ve Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 03/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/13403 E. - 2010/4905 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Bilirkişi incelemesi

Özet
Elisa Testi Cihazının valfine giden dört adet vubing bağlantı noktasından bir adedinin plastik rakorunun erkek vidalı tarafının kopmuş olduğunun belirtilmesi, ayrıca keşif tarihi ile davalı idarece yapılan muayeneler arasında uzun bir sürenin geçmiş olması karşısında, belirtilen durumlar dikkate alınarak dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî deliller değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, idarece yapılan muayeneler ile keşif tarihi arasındaki sürenin yaratabileceği sakıncalar da dikkate alınmaksızın bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Karar
Yukarıdaki maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının zorunlu olduğu, ancak bu konuların çok geniş anlamda yorumlanmayarak, hemen her konuda bilirkişi incelemesi yapılması yoluna başvurulmamasının yargılamanın ucuz ve hızlı sonuçlandırılmasına katkıda bulunacağı, uyuşmazlığın çözümünün özel veya teknik bir bilgiyi gerektirip gerektirmediğinin yargıç tarafından takdir edilerek hukukî ve genel bilginin yeterli olduğu konularda bilirkişi incelemesi yoluna gidilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu bağlamda, dava konusu cihazın fonksiyon testi sonucu ...... tarihli Muayene Kabul Komisyonu kararıyla Sözleşmenin 50.8. maddesine uygun olmadığına karar verilmesi, davacı şirketçe, fonksiyon testine itirazda bulunulması üzerine ..... tarihinde anılan cihazın yeniden fonksiyon testine tabi tutulup, ikinci fonksiyon testinde de Elisa cihazının sözleşme hükümlerine uygun olmadığının tepit edilmesi ve davacı tarafından … Asliye Ticaret Mahkemesinin Değişik İş No:.... esas sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda; Elisa Testi Cihazının valfine giden dört adet vubing bağlantı noktasından bir adedinin plastik rakorunun erkek vidalı tarafının kopmuş olduğunun belirtilmesi, ayrıca keşif tarihi ile davalı idarece yapılan muayeneler arasında uzun bir sürenin geçmiş olması karşısında, belirtilen durumlar dikkate alınarak dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî deliller değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, idarece yapılan muayeneler ile keşif tarihi arasındaki sürenin yaratabileceği sakıncalar da dikkate alınmaksızın bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.