4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinde Hangi Fiil Ve Davranışların Yasak Olduğunun Tek Tek Sayıldığı, İş Deneyim Belgesi Sahibi Ortağın Hisselerini İşin Kesin Kabulü Yapılmadan Önce Devretmesinin, Yasak Fiil Ve Davranışlar Arasında Sayılmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 05/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2012/185 E. - 2018/4173 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Belge sahibi ortak
- Hisse devri

Özet
4735 sayılı Kanun'un 25’inci maddesinde hangi fiil ve davranışların yasak olduğunun tek tek sayıldığı, iş deneyim belgesi sahibi ortağın hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesinin, yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmadığı hakkında.

Karar
… Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından ...... tarihinde yapılan "2. İhbarname Dağıtımı Borçtan Dolayı Enerji Kesme - Açma Hizmet Alımı İşi" ihalesi davacı üzerinde bırakılmış ve ...... tarihinde davacı ile sözleşme imzalanmıştır.

Ardından, davacı şirketin ihaleye katılırken iş deneyim belgesini kullandığı ve şirketin %52 hissesinin sahibi olan … İnşaat Taah. Ltd. Şti.'nin ............ tarih ve ....... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan karar gereğince davacı şirkette bulunan hisselerini .............. adlı kişiye devrettiğinin tespit edilmesi üzerine, yarıdan fazla hisseye sahip ortağa ait iş deneyim belgesi ile ihaleye katılan davacı şirketin, iş deneyim belgesine sahip olan ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine ilişkin taahhüdüne aykırı davrandığından bahisle, ....... tarih ve ........ sayılı … Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile davacı hakkında 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı alınmış, bu doğrultuda, ............. tarih ve ......... sayılı işlem ile, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/b ve 25/f maddelerine istinaden sözleşmesinin feshedildiği, aynı Kanun'un 22. ve 26. maddeleri uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı ve kararın ............. tarih ve ......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, ........... tarih ve ... sayılı işlem ile de, şirkete teslim edilen mühürlerden kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona erdirileceğinin ve son tespit istihkakının yapılacağının bildirilmesi üzerine bakılan dava açılmıştır. Uyuşmazlığa konu olayda, davacı şirketin, ihaleye teklif verirken sunduğu iş deneyim belgesinin, şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı … Ltd. Şti.'ne ait olduğu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini taahhüt etmesine karşın taahhüdüne aykırı davranarak anılan kişiye ait hisselerin devredildiği görülmekle birlikte, yukarıda aktarılan 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilinin ihale konusu işin yapımı aşamasında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi şeklinde anlaşılması gerekmekte olup, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin davalı idarece yapılmış herhangi bir tespit bulunmamaktadır.
Öte yandan, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinde hangi fiil ve davranışların yasak olduğunun tek tek sayıldığı, iş deneyim belgesi sahibi ortağın hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesinin, yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davacı şirketin 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ............... tarih ve .................. sayılı …..... Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile bu karara dayanılarak alınan .............. tarih ve ...... sayılı davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmadığından, davanın reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.