Kamu İhalelerinden Yasaklanması İşlemi Öncesinde Ortaklıktan Ayrıldığından, Davacının Yasaklanan Şirkette % 51 Hissesi Olduğundan Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Davacı Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 06/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2015/360 E. - 2019/61 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Kamu ihalelerinden yasaklanması işlemi öncesinde ortaklıktan ayrıldığından, davacının yasaklanan şirkette % 51 hissesi olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde davacı yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
… İli, …İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca gerçekleştirilen ve … İnş. Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin uhdesinde kalan "2. Grup … Köyleri 1. ve 2. Kat 7,2 Km Sathi Kaplama Yol İşi" ihalesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle, ….... Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve %51 ortağı olan ...... hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve ............ tarih ve ...... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklamaya ilişkin kararın iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İhalenin …......İnş. Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, anılan şirketle sözleşme imzalandığı, ihaleye konu işin .......... tarihinde bitirilmesi gerektiği, şirket tarafından ......... tarihinde hava koşullarının uygun olmamasından dolayı ihaleyi yapan idareden 30 gün süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin kabul edildiği, ........... tarihinde yine şirket tarafından, mevsim sonunun geldiği, işin tam olarak yapılmamasından dolayı .... yılı temmuz ayına kadar süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete ........ tarihine kadar süre verildiği ve sonrasında anılan şirket tarafından taahhüdün yerine getirilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine, davacı ..... 'nin anılan şirkete %51 oranında ortak olduğundan bahisle ........... tarihli Birlik Encümeni talebiyle İç İşleri Bakanlığı'nın ........ tarih ve ........ sayılı "Olur"u ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı, dava konusu yasaklama işleminden ve ihaleyi gerçekleştiren idarece verilen sürenin bitiminden önce .......... tarihinde ..........'in anılan şirketteki hissesinin tamamını devrettiği, bu hususun ............. tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davacı ....... kamu ihalelerinden yasaklanması işlemi öncesinde ortaklıktan ayrıldığından, davacı ......’nin yasaklanan şirkette % 51 hissesi olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde davacı ...... yönünden hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.