Sahte Belgeye Dayanılarak Verilen Teklif Üzerine Yapılan İhalenin İptali İle İhale Sonrası Bağıtlanan Sözleşmenin Feshedilerek, Davacının Teminatının Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 07/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2015/1332 E. - 2017/1696 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Sahte belge

Özet
Sahte belgeye dayanılarak verilen teklif üzerine yapılan ihalenin iptali ile ihale sonrası bağıtlanan sözleşmenin feshedilerek, davacının teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava; davacının yüklenicisi olduğu ........ tarihinde yapılan "… M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ekmek Alımı" ihalesinin iptaline, ihale sözleşmesinin feshine, teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin .......... tarih ve ....... sayılı işlemin iptali ile gelir kaydedilen ....... -TL teminatın dava konusu işlem tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/(b) maddesinde, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek fiilinin, yasak fiil ve davranışlar arasında düzenlendiği, ............. tarihinde yapılan ihale sonrasında davacı ile ........... tarihinde sözleşmenin imzalandığı, sözleşme sonrasında ihale dosyaları üzerinde yapılan inceleme sırasında davacının ....... Vergi Dairesi'nden aldığı ve ihale dosyasına sunduğu .......  tarihli yazı örneğinde davacının ....... tarihi itibarıyla vadesi gelmiş borcu bulunmadığının belirtildiği, oysa aynı yazının ilgili idareden getirtilen örneğinde ise davacının ........... tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığının belirtildiğinin görüldüğü, davacının ihale koşullarını sağlamak için sahte belge düzenlediğinin kabulü gerektiği, davalı idarece sahte belgeye dayanılarak verilen teklif üzerine yapılan ihalenin iptali ile ihale sonrası bağıtlanan sözleşmenin feshedilerek, davacının teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı