İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Sabit Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Tüm Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 08/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/1636 E. - 2018/4599 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sabit olan davacı şirketin bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, davacı şirketin … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2013/129448 ihale kayıt numarası ile yapılan "Akıllı Trafik Yönetim Sistemleri Kurulması İşi" ihalesinde mücbir sebepler dışında şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/1-f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 15/10/2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 05/10/2015 tarihli davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin 15/06/2017 tarih ve E:2016/3498, K:2017/1957 sayılı bozma kararına uyularak, davacı şirketin ihalenin üzerinde kalması sonrası sözleşme imzalayarak ihale konusu işe başladığı, işin yürütülmesi sürecinde idare elemanlarından oluşan geçici kabul komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucu 20/02/2015 tarihli tutanağın düzenlenerek işin geçici kabule hazır olmadığının ve geçici kabul işlemlerinin yapılamadığının tespiti üzerine, idarenin 05/03/2015 tarihli yazısı ile davacı şirkete 10 gün süre verilerek tespit edilen bu hususların tamamlanmasının istenildiği, verilen süre sonunda işin kontrolörü olan elektrik teknikeri tarafından yapılan kontrolde de işin geçici kabule uygun görülmemesi üzerine … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davacının kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşmenin feshine karar verildiği, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 05/10/2015 tarihli işlemiyle de davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesine göre 1 (bir) yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği, davacı şirket tarafından iddialarına dayanak gösterilen bilirkişi raporunun 24/08/2015 tarihli olduğu, 10 günlük cezalı süre sonunda idarece yapılan ikinci denetim sonucu düzenlenen 14/05/2015 tarihli rapordan yaklaşık 100 gün sonra alınan eksikliklerin tamamlandığına ilişkin bu rapor esas alınarak karar verilemeyeceği, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sabit olan davacı şirketin bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.