Dava Konusu İş Kapsamında Eksik Ve Ayıplı Bazı İmalatların Yapıldığı Anlaşıldığından, Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlem Hukuka Uygun Olduğundan, Davanın Reddine İlişkin Mahkeme Kararında Sonucu İtibarıyla Hukukî İsabetsizlik Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 10/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/14128 E. - 2010/4903 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Dava konusu iş kapsamında eksik ve ayıplı bazı imalatların yapıldığı anlaşıldığından, davacı şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik görülmediği hakkında.

Karar
Davalı idarece yapılan ihale neticesinde ihale üzerinde bırakılan davacı şirket ile davalı idare arasında ............ tarihinde … Hava Alanı Paralel Taksi Yolu Restorasyonu işine ait sözleşmenin imzalandığı, işin tamamlanmasından sonra .......... tarihinde geçici kabulün yapıldığı, geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacıya ........... tarihine kadar süre verildiği, ........, ............ ve ......... tarihlerinde kesin kabul işlemleri sürecinde üç kez yapılan incelemede çeşitli teknik eksikliklerin ve kusurlu işlerin tespit edildiği; ayrıca, … Genel Müdürlüğünce düzenlenen ........... tarih ve ............ sayılı ........... Havaalanı Paralel Taksi Yolu Projesine Yönelik Teknik İnceleme Raporunda kesin kabule engel hususların tespit edildiği, davalı idarece ..... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ........ D. İş sayılı dosyasında … Hava Alanı Paralel Taksi Yolu Restorasyonu işi sonrası durum tespitinin istenildiği, ......... tarihli yazı ile sözleşmenin feshi öncesi gerekli düzeltici işlemlerin yerine getirilmesi için son defaya mahsus olmak üzere davacı şirkete ihtar çekildiği, verilen 30 günlük süre içerisinde ihtarın gereğinin yerine getirilmediği, ........... günlü "… Hava Alanı Paralel Taksi Yolu Restorasyonu" konulu sözleşmenin 41. maddesi uyarınca anılan sözleşmenin feshedildiği, bu iş kapsamında verilen kesin teminatların gelir kaydedilerek, hakkında yasal işlem başlatılacağının davacıya bildirildiği, … Daire Başkanlığı'nın ........... tarihli yazısı ile, davacı yüklenici ve müşavir firma hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. maddesi kapsamında ihalelerden yasaklama işlemlerinin uygulanmasının istenildiği, söz konusu yazının yasaklamaya ilişkin işlemleri yapacak … Bakanlığı İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü'nün kayıtlarına .......... tarihinde girdiği, söz konusu işleme yönelik olarak yasaklamaya ilişkin bilgi ve belgelerin ........... günlü yazı ile tamamlatıldığı; dava konusu ............ tarihli olur işlemi ile, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle, …....Müş. A.Ş. firması hakkında ise taahhüdünü fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine davacı şirketin 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin bu işlemin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

.........., ............ ve ........... tarihlerinde uyuşmazlık konusu işin kesin kabul işlemleri sürecinde üç kez yapılan incelemede çeşitli teknik eksikliklerin ve kusurlu işlerin tespit edildiği, ayrıca … Genel Müdürlüğünce düzenlenen ........ tarih ve ........... sayılı …... Havaalanı Paralel Taksi Yolu Projesine Yönelik Teknik İnceleme Raporunda kesin kabule engel hususların belirlendiği, bunların yanında … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ......... D. İş sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda, anılan işte çeşitli teknik eksikliklerin ve kusurlu işlerin bulunduğunun belirtildiği ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin .......... tarih ve............., ............. sayılı kararı ile, davacı yüklenicinin teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin iadesi istemi yönünden, eksik imalat yapılmış olması nedeniyle teminatın iadesi koşulları oluşmadığının anlaşılmış olması nedeniyle temyiz isteminin bu kısmının reddine karar verildiği; davacı tarafından her ne kadar Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin bozma kararından bahsedilerek fen ve sanat kurallarına aykırı bir imalatın olmadığının ortaya konulduğu belirtilmekte ise de; dava konusu işlemin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (f) bendinde mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili nedeniyle tesis edilmiş olduğu ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin ............ tarih ve .........., ............. sayılı bozma kararında da, "taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılan taksi yolu işinde, alınan rapor ve özellikle … Bakanlığı'na bağlı …'ndan alınan raporda yapılan gözlem ve testler sonucunda beton ve asfalt kaplamalar için bulunan değerlerin projelere uygun ve şartname sınırları içerisinde olduğu, projelendirme sırasında restorasyon işlerinde yapılabilecek değişik uygulamalardan bahsedilerek asfalt kaplamanın traşlanması uygulamalarının yansıma çatlamasını önleyemeyeceği, çatlakların sebebinin restorasyon tabakası altındaki asfalttan olmayıp, daha alt tabakalarda bulunan eski beton kaplamadan doğduğu, dava açılmadan önce ..... öğretim üyelerinden oluşan heyetten alınan raporda ise, yapılan imalâtın şartname değerlerine uygun olmadığı belirtilerek kaplamanın kaldırılarak yeniden yapımının önerilmesine karşın, mahkemece alınan bilirkişi raporları gözetildiğinde yapılan işin kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı olduğunun kanıtlanamadığı, özellikle HMK'nın 193. maddesi anlamında "delil sözleşmesi" niteliğinde olan …'nın raporunda uyuşmazlığın temelini oluşturan taksi yolundaki yansıma çatlaklarının seçilen restorasyon yönteminin doğal sonucu olduğu, deney ve analizlerde malzeme, işçilik ve uygulama hatası dolayısıyla kusurlu bir imalat olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eseri iş sahibinin reddedip iş bedelinin iadesini istemesi az yukarıda açıklanan düzenlemelere ve hakkaniyet kurallarına aykırı olmaktadır. İş sahibi iş bedelinin iadesini isteyemezse de, "çoğun içinde az da vardır" kuralı uyarınca, davacı iş sahibi ayıbın giderim bedelini talep edebilecektir. Davacı iş sahibi de zararın artmasına sebebiyet vermemesi gerektiğinden (818 sayılı BK'nın 98. maddesi delaletiyle BK'nın 41. maddesi gözetilerek) hesaplama buna göre yapılmalıdır." gerekçesine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, gerek dosya kapsamında yer alan raporlar, gerekse Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin ............. tarih ve .............., .............. sayılı kararında belirtilen hususlar bir arada gözetildiğinde, davacı şirket tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapılmadığı değerlendirilmekte ise de, dava konusu iş kapsamında eksik ve ayıplı bazı imalatların yapıldığı anlaşıldığından, davacı şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.