Davacının Uhdesinde Kalan Ve Teslimini Gerçekleştirdiği İhale Konusu Malın Garanti Bakım Ve Onarımının Da Sözleşmeye Dair Bir Yükümlülük Olduğu Ve Davacının İdari Sözleşmede Yer Alan Bu Taahhüdünü Yapılan İhtara Karşın, Cihazlardan 31 Adetine İlişkin Olarak Hukuken Geçerli Olacak Mücbir Bir Sebep Ortaya Koymaksızın, Zamanında Yerine Getirmediği Anlaşıldığından, Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 13/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2009/2926 E. - 2010/7747 K.
- Mücbir sebep
- Yasaklama kararı

Özet
Davacının uhdesinde kalan ve teslimini gerçekleştirdiği ihale konusu malın garanti bakım ve onarımının da sözleşmeye dair bir yükümlülük olduğu ve davacının idari sözleşmede yer alan bu taahhüdünü yapılan ihtara karşın, cihazlardan 31 adetine ilişkin olarak hukuken geçerli olacak mücbir bir sebep ortaya koymaksızın, zamanında yerine getirmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği hakkında.

Karar
… Emniyet Müdürlüğü tarafından .......... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "..... adet mobil iletişim sistem cihazı ile ..... adet mobil iletişim sistemi kullanım kılavuzu alımı" ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ............ tarih ve ....... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayıldığı, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, ...... projesinin alt birimi olan mobil iletişim sistemi projesi çerçevesinde ..... adet mobil iletişim sistem cihazı ile ...... adet mobil iletişim sistemi kullanım kılavuzu alımı işi uhdesinde kalan davacı şirket ile ...... tarihinde sözleşme imzalandığı, davacı firmanın .............. tarihinde teslimi gerçekleştirdiği, ihale edilen işin idare tarafından kabulünün .............. tarihinde yapıldığı, öte yandan idari sözleşme ile söz konusu malların garanti ve bakım onarım süresinin, malların kabulünden sonra 3 yıl olarak belirlendiği, ihale konusu cihazlardan 1075 adetinin arızalanması üzerine davalı idarenin 12.12.2007 tarih ve 6699 sayılı yazısı ile davacı şirketten 1075 adet cihazın garanti kapsamında tamir edilerek en kısa sürede tesliminin istendiği, davacı şirketin tamir için gönderilen 1075 adet cihazdan 77 adetini ............ tarihi itibariyle halen teslim etmediğinin görülmesi üzerine davalı idare tarafından 4735 sayılı Yasa'nın 20/1-a maddesi gereğince davacı firmaya 21 takvim günü cezalı ek süre verilerek ............ tarihine kadar bahse konu 77 adet cihazın teslim edilmesi, aksi takdirde 4735 sayılı Kanundaki yasal sürecin başlatılacağının bildirildiği, davacı firmanın ihtaren belirtilen tarihe kadar söz konusu 77 cihazdan 31 adetini teslim etmediğinin ............. tarihli tutanakla tespit edilmesinin ardından, davacı şirketin mücbir sebepler dışında sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediği gerekçesiyle 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, olayda davacı tarafından ana edimi gerçekleşen mallara ilişkin olarak garanti edilen hizmetlerin sağlanamamasının yasaklama sebebi olmadığı iddia edilmiş ise de, davacının uhdesinde kalan ve teslimini gerçekleştirdiği ihale konusu malın garanti bakım ve onarımının da sözleşmeye dair bir yükümlülük olduğu ve davacının idari sözleşmede yer alan bu taahhüdünü yapılan ihtara karşın, cihazlardan 31 adetine ilişkin olarak hukuken geçerli olacak mücbir bir sebep ortaya koymaksızın, zamanında yerine getirmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.