Davacının Teknik Şartnamede Özellikleri Açıkça Belirlenen Maldan Farklı Bir Mal Teslim Ettiği Ve Söz Konusu Sözleşmedeki Taahhüdünü Yerine Getirmemesinin Mücbir Sebepten Kaynaklanmadığı, Davacının, 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinin (F) Fıkrası Hükmünün İhlâli Nedeniyle Aynı Kanun'un 26’ncı Maddesine Göre Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 14/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2009/3018 E. - 2010/8170 K.
- Yasaklama kararı
- Mücbir sebep

Özet
Davacının teknik şartnamede özellikleri açıkça belirlenen maldan farklı bir mal teslim ettiği ve söz konusu sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirmemesinin mücbir sebepten kaynaklanmadığı, davacının, 4735 sayılı Kanun'un 25’inci maddesinin (f) fıkrası hükmünün ihlâli nedeniyle aynı Kanun'un 26’ncı maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasında hukuka aykırılık görülmediği hakkında.

Karar
… Komutanlığı tarafından ..... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 48 Kalem Tıbbî Sarf Malzemesi Alımı " ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ........... tarih ve ...... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından düzenlenen ....... kayıt sayılı … Akademisi Komutanlığı Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 48 Kalem Tıbbî Sarf Malzemesi Alımı işi ihalesine davacı şirketin katıldığı ve ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı, davacı ile .......... tarihinde sözleşme imzalandığı, ............ tarihinde yapılan birinci fizikî muayenede 48 kalem malzemenin Teknik Şartname'nin 2.43.14 ve 2.44.14. maddelerine göre fiziksel özellikleri uygun olmadığından İdarî Şartname'nin 53.5. maddesine göre belge eksikliğinden reddedildiği, .......... tarihinde yapılan ikinci fizikî muayenede 42 kalem malzemenin fiziksel niteliklerinin uygun bulunduğu, ancak 120, 127, 134, 146, 153 ve 160. sıralarındaki 6 kalem malzemenin İdarî Şartname'nin 2. (e) maddesine göre istenilen ebatları karşılamadığı, bu nedenle 6 kalem malzeme hariç 42 kalem malzemenin kabulünün yapıldığı, davacının 6 kalem malzemenin yerine ihalede taahhüt etmiş olduğu malzemeden farklı bir malzemeyi vermeyi teklif ettiği ancak teklifinin reddedildiği, 6 kalem malzemeyi süresi içerisinde teslim etmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği, olayda, davacı şirket tarafından idareye sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde açıkça teknik şartnameden farklı ebatlarda; tıbbî malzeme teklif edildiği, ancak davalı idarece ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan teklifin 4734 sayılı Kanun'un 37. maddesi ve İdarî Şartname'nin 32.2.1. maddeleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, bu durumda açıkça teknik şartnamede istenilen ebattan farklı ebatta tıbbî cihaz teklif edildiği halde, idarece teklifi kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılması karşısında imzalanan sözleşme gereğince teklif edilen tıbbî malzemeyi süresi içerisinde teslim eden davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesine dayanılarak 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayıldığı, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, 25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından … Komutanlığı Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 48 Kalem Tıbbî Sarf Malzemesi Alımı ihalesine davacı şirketin katıldığı ve ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı, davacı ile .......... tarihinde sözleşme imzalandığı, davacının 6 kalem malzemenin yerine sözleşme ile taahhüt etmiş olduğu malzemeden farklı bir malzemeyi vermeyi teklif ettiği ancak teklifinin reddedildiği, 6 kalem malzemeyi süresi içerisinde teslim etmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, sözü edilen ihale üzerinde kalan ve ............ tarihinde sözleşme imzalayan davacının, sözleşme ve eki teknik şartnamede belirtilen malzemeyi getirmeyi taahhüt ettiği ancak teknik şartnamede özellikleri açıkça belirlenen maldan farklı bir mal teslim ettiği ve söz konusu sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirmemesinin mücbir sebepten kaynaklanmadığı, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (f) fıkrası hükmünün ihlâli nedeniyle aynı Kanun'un 26. maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.