Davacı Şirkete Tanınan Sürenin Henüz Dolmamış Olduğu Göz Önüne Alındığında; İşin 20 Günlük Süre İçerisinde Tamamlamadığı Gerekçe Gösterilerek Davacının (1) Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına Karar Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 15/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2009/3170 E. - 2010/8171 K.
- Yasaklama kararı
- Şirkete tanınan sürenin henüz dolmamış olduğu

Özet
Davacı şirkete tanınan sürenin henüz dolmamış olduğu göz önüne alındığında; işin 20 günlük süre içerisinde tamamlamadığı gerekçe gösterilerek davacının (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
… Belediye Başkanlığı tarafından pazarlık usulü ile yapılan "Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ........ tarih ve ........... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; ... Belediye Başkanlığı'nca pazarlık usulüyle gerçekleştirilen "Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" işi ihalesini üstlenen davacı şirket ile .......... tarihinde sözleşme imzalandığı ve davacı şirketin ............ tarihinde işe başladığı, ... Belediye Başkanlığı tarafından, sözleşme hükümlerine göre işin bitim tarihinin ............. tarihi olmasına karşın davacı şirketin işi bu tarihe kadar bitiremediğinden bahisle ........... tarihinde ... Noterliği aracılığı ile 20 günlük süre içerisinde işin tamamlanması için davacı şirkete ihtarname çekildiği, belirtilen süre içerisinde de işin bitirilmediği gerekçesiyle ............. tarihli Belediye Başkanlığı oluru ile sözleşmenin feshedildiği, … Valiliği'nin ...... tarih ve ......... sayılı yazısıyla davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesinin teklif edilmesi üzerine ........... tarihli Bakanlık oluru ile ihale konusu işin sözleşme hükümlerine göre süresi içerisinde tamamlanmadığından bahisle davacı şirketin 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi ve 26. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, ... Belediye Başkanlığı'nca gerçekleştirilen "Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" işi ihalesi ile igili olarak ... Belediye Başkanlığı ile davacı şirket arasında imzalanan ............. tarihli sözleşmenin 9.1. maddesinde; ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğuna, idareyi ve yükleniciyi bağlayacağına, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağına, 9.2. maddesinde; ihale dokümanını oluşturan belgelerin sırasıyla "Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, İdarî Şartname, Sözleşme Tasarısı, Birim Fiyat Tarifleri, Özel Teknik Şartname, Genel Teknik Şartname ve Açıklamalar" olduğuna, 10. maddesinde ise; sözleşmenin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün olduğuna yer verildiği, öte yandan ihaleyi gerçekleştiren idarece hazırlanan Yönetim Bilgi Sistemi Projesi Teknik Şartnamesi'nin 6.2. maddesinde de, proje kapsamında yer alan iş kalemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinin taraflarca sözleşmenin imzalanması ile başlayacağı ve projenin süresinin 12 (oniki) ay olduğunun belirtildiği, buna göre ihale konusu işin yürütülmesi ve tamamlanması bakımından tarafları bağlayan ve ihaleyi gerçekleştiren ... Belediye Başkanlığı ile davacı şirket arasında imzalanan sözleşme hükümleri ile ihale konusu işe ilişkin projeyi belirleyen teknik şartname hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme hükümlerine göre ihale konusu işin bitirilip ihaleyi gerçekleştiren idareye teslimi için davacı şirkete işe başlama tarihinden itibaren 180 gün süre tanınmış olmasına karşın, işin tamamlanıp idareye teslimi için belirlenen süreler bakımından, sözleşme ile şartname arasında farklılık bulunması nedeniyle, aynı sözleşmenin 9.1. maddesinde şartname hükümlerinin esas alınacağının belirtilmesi, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede de, uyuşmazlık konusu ihale için 12 aylık sürenin öngörülmesi karşısında, işin sözleşmenin imzalandığı .......... tarihinden itibaren 12 (oniki) aylık süre içerisinde, en son ........ tarihine kadar bitirilmesinin zorunlu olduğunun kabulü gerektiği, bu durumda gerek davacı şirkete 20 gün süreli ihtarnamenin çekildiği .......... tarihi, gerek sözleşmenin idarece tek taraflı olarak feshedildiği ............ tarihi, gerekse … Valiliği'nce davalı idareye yasaklama kararı verilmesinin teklif edildiği .......... tarihi itibariyle yüklendiği ihale konusu işi bitirmesi için davacı şirkete tanınan sürenin henüz dolmamış olduğu göz önüne alındığında, davacı şirketin, yüklendiği ihale konusu işi sözleşme hükümlerine uygun olarak hem ........ tarihine kadar hem de ihtarnamenin çekildiği ........ tarihinden itibaren 20 günlük süre içerisinde tamamlamadığı gerekçe gösterilerek (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.