Şartnamede Kıstas Değer Aralığı Bulunmaması Nedeniyle Davacı Tarafından Teslim Edilen İhale Konusu Ürünlerin Şartname Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olmadığından, Teslim Edilen Parkaların Kabul Edilmemesi Sonucunda Davacının Sözleşmeden Doğan Taahhüdü Yerine Getirmediğinden Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 16/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2009/5430 E. - 2009/11016 K.
- Mücbir sebep
- Yasaklama

Özet
Şartnamede kıstas değer aralığı bulunmaması nedeniyle davacı tarafından teslim edilen ihale konusu ürünlerin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının tespiti mümkün olmadığından, teslim edilen parkaların kabul edilmemesi sonucunda davacının sözleşmeden doğan taahhüdü yerine getirmediğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Karar
Davada …Genel Müdürlüğü tarafından ..... yılı için yapılan 6 kalem posta dağıtıcısı kışlık giyim eşyası alımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirketin, teslim ettiği giysilerin teknik şartnameye ve numunesine uygun olarak teslim etmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin .......... tarih ve ......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, sözü edilen ihale üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirketin, teslim ettiği ihale konusu 1136 adet parkanın 660 adedinin fiziksel muayenesi uygun görüldükten sonra inceleme yaptırılmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesine gönderilerek yaptırılan incelemenin ardından kabul edildiğinin, 478 adedinin ise … Genel Müdürlüğü'nde bulunan onaylı numunenin renk tonunda olmadığı gerekçesiyle inceleme yaptırılmaksızın reddedildiğinin, reddedilen parkaların … Genel Müdürlüğünde bulunan onaylı numuneye uygun olup olmadığının tespiti amacıyla Mahkemelerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan davalı … Genel Müdürlüğünce hazırlanan şartnamede kıstas değer aralığının bulunmadığının, davalı idarelerce davalı tarafından teslim edilen parkalarla ilgili herhangi bir kıstas değer aralığı bulunmamasına ve herhangi bir inceleme yaptırılmamasına rağmen uygun görülmeme kararı verildiğinin ve uygun görülmeyen parkalar gerekçe gösterilerek davacının taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılarak davacı hakkında uyuşmazlığa konu ihalelerden yasaklama kararı verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, şartnamede kıstas değer aralığı bulunmaması nedeniyle davacı tarafından teslim edilen ihale konusu ürünlerin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının tespiti mümkün olmadığından, teslim edilen parkaların kabul edilmemesi sonucunda davacının sözleşmeden doğan taahhüdü yerine getirmediğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.