Hizmet Binası Onarım İşini Sözleşme Şartlarına Göre Tam Ve Zamanında Teslim Etmediği, Bir Kısım İmalatlarda, Sözleşme Ve Eki İhale Dokümanlarında Belirtilen Nitelikteki Malzemeleri Kullanmadığı Anlaşıldığından, Davacının İki Yıl Süreyle Bütün Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2010/3029 E. - 2011/2853 K.
- Alt yükleniciye devir
- Yasak fiil ve davranış

Özet
Hizmet Binası Onarım İşini sözleşme şartlarına göre tam ve zamanında teslim etmediği, bir kısım imalatlarda, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında belirtilen nitelikteki malzemeleri kullanmadığı anlaşıldığından, davacının iki yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Davada … Bölge Müdürlüğü tarafından ....... tarihinde yapılan Hizmet Binası Onarım İşi İhalesini kazanmış olan davacının, bu ihalenin yapılmasından önce, … 18. Noterliği'nin .......... tarih ve ......... yevmiye nolu vekaletnamesi ile; kendisi adına ihalelere katılma, resmi dairelerde işlem yapma ve inşaat yapma, diğer bir deyişle, taahhüt ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere M.K. adına vekaletname verdiği, M.K. 'nın da bu vekaletnameye istinaden, … Noterliği'nin ............ tarih ve 1125 yevmiye nolu vekaletnamesi ile O.K’yı vekil tayin ettiği, ayrıca bunlara ilaveten, yine davacı tarafından, … 6. Noterliği'nin ....... tarih ve 7779 yevmiye nolu vekaletnamesi ile, aynı konularda doğrudan O.K. adına bir vekaletname daha verildiği, dolayısıyla gerek M.K. 'nın gerekse O.K.’nın davacı adına işlem yapmaya yetkili kişiler olduğu anlaşılmakta olup, davacının taahhüdü altındaki işi ........ tarihine kadar yetkisiz kişilerin idaresine teslim ettiği iddiası yerinde bulunmamaktadır.

Bunun yanında, yine dava ve işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; F.T.'ye ait .......... tarihli ve İ.Ö.'ye ait ......... tarihli ifadelerde, işin davacı tarafından Ö. firmasına devredildiğine ilişkin bir ifadenin yer almadığı, Ö. firmasına ait ......... dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde, F.T.'nin anılan şirketin işçisi olarak gözüktüğü ve … Üçüncü Noterliğince onaylı ......... tarihli vekaletnamede, ihalelere girmek için İ.Ö. tarafından F.T.'ye vekaletname verildiği görülmekle birlikte, bu durumların, dava konusu ihalenin Ö. firmasına devredildiğini göstermeyeceği, ........... tarih ve 2 nolu hakediş raporundaki imzanın kime ait olduğu idarece kesin olarak belirlenmediği gibi imzanın F. T.'ye ait olması halinde bile, bu işin Ö. firması tarafından yürütüldüğünü ortaya koymayacağı, F.T.'ye ait olduğu ifade edilen ve idare elemanları ile müfettişler tarafından tutulan .......... tarihli ses kaydının yazılı dökümüne ilişkin tutanakta, bu işin Ö. firması adına kendi tarafından yürütüldüğüne ilişkin bir ifadenin bulunmadığı, dolayısıyla, dava konusu ihalenin, davacı tarafından Ö. firmasına devredildiğini ispata yeterli delil ve belge olmadığı anlaşıldığından, davacının taahhüdü altındaki işi alt yükleniciye devrettiği yolundaki iddianın da yerinde olduğundan söz etmek mümkün değildir.

Bu durumda; Mahkeme kararının, bu iddiaların yeterli bilgi ve belge ile kanıtlandığını ve dava konusu işlemin tesisine esas alınabileceğini kabul eden gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Mahkeme kararının, dava konusu işlemin tesisine esas alınan birinci gerekçe olan, "yazılı ikazlara rağmen sözleşme şartlarına göre işin tam ve zamanında teslim edilmemesi, bir kısım imalatlarda, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında belirtilen nitelikte malzemelerin kullanılmaması" gerekçesi yönünden yaptığı değerlendirmeye gelince;

Dava ve işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden; davacının taahhüt ettiği … Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşini sözleşme şartlarına göre tam ve zamanında teslim etmediği, bir kısım imalatlarda, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında belirtilen nitelikteki malzemeleri kullanmadığı anlaşıldığından, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (c) ve (f) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışlardan olan bu fiilleri nedeniyle, aynı Kanun'un 26. maddesi uyarınca iki yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş olup, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararı sonucu itibariyle hukuka uygun bulunmaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.