Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanan Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İle Birlikte Bu Firmanın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K. Ve … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Varsa Ortak Olduğu (Bir Şahıs Şirketinde Ortak Olması Hâlinde Bu Şahıs Şirketi Hakkında, Sermaye Şirketinde Ortak Olması Hâlinde İse Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Olmaları Kaydıyla Bu Sermaye Şirketi Hakkında) Şirketler Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanabileceğinden, Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K.’Nın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanamayacağından Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Hukukî İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 20/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2017/2259 E. - 2017/2964 K.
- Yasaklama kararı
- Hakkında yasaklama kararı verilebilecekler

Özet
Hakkında yasaklama kararı uygulanan yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. ile birlikte bu firmanın yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan İ.K. ve … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin varsa ortak olduğu (bir şahıs şirketinde ortak olması hâlinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında) şirketler hakkında yasaklama kararı uygulanabileceğinden, yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan İ.K.’nın yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında yasaklama kararı uygulanamayacağından dava konusu işlemde bu yönüyle hukukî isabet bulunmadığı hakkında.

Karar
…Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğundan bahisle aynı Kanun'un 26. maddesi uyarınca anılan şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan İ.K. ile İ.K.’nın sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin 2 yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin .......... tarih ve E:......., K:...../1 sayılı kararıyla dava konusu işlemin İ.K ile ilgili kısmı yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili kısım yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmesi üzerine dava konusu işlemin … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili kısmı yönünden bozma kararına uyularak, ............. tarihinde yapılan "…Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı" yapım işinin yüklenicisi olan … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin eksik veya kusurlu imalatlar yaptığı, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verdiği gerekçeleriyle yüklenici firma olan …Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. ile birlikte yüklenici firmanın eylem tarihinde yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan İ.K ‘nın ve İ.K’nın yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin tüm kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle yasaklanmasına karar verildiği, 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, hakkında yasaklama kararı uygulanan yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. ile birlikte bu firmanın yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan İ.K. ve … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin varsa ortak olduğu (bir şahıs şirketinde ortak olması hâlinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında) şirketler hakkında yasaklama kararı uygulanabileceğinden, yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan İ.K.’nın yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında yasaklama kararı uygulanamayacağından dava konusu işlemde bu yönüyle hukukî isabet bulunmamaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.