Davalı İdare Tarafından İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya Yönelik İşlemin Müsteşar Tarafından Tesis Edilmesine İmkan Sağlayan Yazılı Yetki Devri Sunulmadığı Anlaşıldığından, Müsteşar Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tesis Edilen İhaleden Yasaklama İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 21/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2018/1278 E. - 2018/4329 K.
- Yasaklama kararı
- Yetki devri

Özet
Davalı idare tarafından ihalelere katılmaktan yasaklamaya yönelik işlemin müsteşar tarafından tesis edilmesine imkan sağlayan yazılı yetki devri sunulmadığı anlaşıldığından, müsteşar tarafından imzalanmak suretiyle tesis edilen ihaleden yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
Davada … Genel Müdürlüğü ... Bölge Müdürlüğü'nce açık ihale usulü ile .......... tarihinde gerçekleştirilen "… Yolu Muhtelif Kesimlerinin Yapım İşi" ve ............ tarihinde gerçekleştirilen "… Yolu Muhtelif Kesimlerinin Yapım İşi" ihaleleri üzerinde kalan davacı şirket ve davacı şirketin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı İdris Köprülü'nün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasından bahisle sözleşmelerin feshedilmesi sonrası 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ...... tarih ve ......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin davacı şirkete ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin, .......... tarih ve E:..../..., K:...../.... sayılı bozma kararına uyularak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, bir bakanlığın ilgili veya bağlı kurumları tarafından yapılan ihalelerde, ihalelere katılmaktan yasaklama kararının bakan tarafından verilmesi gerektiği, Dairemizin E:....... sayılı dosyasında, ......tarihli ara kararı ile ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin "Olur"un davalı idare müsteşarı tarafından imzalanabileceğine ilişkin Müsteşarlık makamına herhangi bir yetki devri veya Müsteşar adına herhangi bir imza devri yapılıp yapılmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesine karar verildiği, davalı idare tarafından ihalelere katılmaktan yasaklamaya yönelik işlemin müsteşar tarafından tesis edilmesine imkân sağlayan yazılı yetki devri sunulmadığı anlaşıldığından, müsteşar tarafından imzalanmak suretiyle tesis edilen ihaleden yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı görülmüştür.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.