Aralarında Diş Hekiminin De Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Tarafından Aylık Ortalama Rpt'nin Yüksek Olmasının Bilimsel Olarak Kabul Edilemeyeceğinin Rapor Edildiği, Bu Hususun "Sözleşme Konusu İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak" Kapsamında Yer Alan Yasaklama Sebepleri Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 22/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2018/2776 E. - 2018/4341 K.
- Teknik şartnameye aykırılık
- Yasak fiil ve davranış

Özet
Aralarında diş hekiminin de bulunduğu bilirkişi kurulu tarafından aylık ortalama RPT'nin yüksek olmasının bilimsel olarak kabul edilemeyeceğinin rapor edildiği, bu hususun "sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak" kapsamında yer alan yasaklama sebepleri arasında değerlendirilebileceği hakkında.

Karar
Dava, davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (f) bendine aykırı fiilinden dolayı anılan Kanun'un 26. maddesi uyarınca davacıların 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ........ tarih ve ....... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin ......... tarih ve E:....., K:......... sayılı bozma kararına uyularak, 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (b) bendi uyarınca, yasak fiil ve davranışları tespit edilen davacı şirket yönünden idarenin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinde ve Kanun'un 26. maddesine uygun şekilde tesis edilen yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan idarenin teknik şartname ve sözleşmeye uymayan işler bakımından davacı şirketin uyarılması ve eksikliklerin diş tedavisi yapılan hastalar nezdinde yarattığı zorluk açısından ivedi olarak giderilmesi yolunda yapılan uyarılara rağmen yeni teslim edilen işlerde de teknik şartnameye aykırı şekilde benzer hataların devam ettiği tespiti yanında davacının idare aleyhine açtığı tazminat davasında aralarında diş hekiminin de bulunduğu bilirkişi kurulu tarafından aylık ortalama RPT'nin yüksek olmasının bilimsel olarak kabul edilemeyeceği, bu hususun 4735 sayılı Kanun'un 25/c maddesinde yer alan "sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak" kapsamında yer alan yasaklama sebepleri arasında değerlendirilebilecektir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.