Davacının Ödediği Tazminat İle Yalnızca Fiziksel Zararın Giderebileceği, Yüklenicinin Kusurlu Olarak 200 Yıllık Revzenin Onarılamayacak Şekilde Parçalanmasına Sebebiyet Vermesi Sonucunda Tarihi Bir Mirasın Yok Olduğu Dikkate Alındığında, Meydana Gelen Manevi Zararın Telâfi Edilemeyeceği, Davacının Sübut Bulan Fiili Nedeniyle İhalelere Katılmaktan Bir Yıl Süre İle Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 23/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2018/2882 E. - 2018/4317 K.
- Manevi zarar
- Yasaklama
- Kültür varlığı

Özet
Davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararın giderebileceği, yüklenicinin kusurlu olarak 200 yıllık revzenin onarılamayacak şekilde parçalanmasına sebebiyet vermesi sonucunda tarihi bir mirasın yok olduğu dikkate alındığında, meydana gelen manevi zararın telâfi edilemeyeceği, davacının sübut bulan fiili nedeniyle ihalelere katılmaktan bir yıl süre ile yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, "İstanbul Topkapı Sarayı, III. Ahmet Kütüphanesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi İşi" ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirketin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ....... tarih ve 157298 sayılı makam oluru ile verilen ve ...... tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin ...... tarih ve ......, K:..... sayılı bozma kararına uyularak, bahse konu restorasyon işine yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda düzenlenen .......... tarihli muhakkik raporunda tespit edilen hususların değerlendirildiği, onarım ve restorasyon işinin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmadığı, 60 kg ağırlığındaki revzenlerin sökümü ve takılmasının kontrol heyetinin gözetiminde yapılması gerektiği hâlde kontrol heyetine haber verilmeksizin işin uzmanı olan kişinin yanında bir temizlik işçisi ve orada bulunan müteahhit firma sahibinin oğlu tarafından önemli bir eserin önemli bir parçasının takılması sırasında meydana gelen kazanın yüklenici firmanın iş güvenliği tedbirlerini almamasından, işin denetim yapılmaksızın ve uzman olmayan kişilerce yapılmasından kaynaklandığı, taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonları sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği, davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği, kültür varlığının özgünlüğünün, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararın giderebileceği, yüklenicinin kusurlu olarak 200 yıllık revzenin onarılamayacak şekilde parçalanmasına sebebiyet vermesi sonucunda tarihi bir mirasın yok olduğu dikkate alındığında, meydana gelen manevi zararın telâfi edilemeyeceği, davacının sübut bulan fiili nedeniyle ihalelere katılmaktan bir yıl süre ile yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.