Mahkemece İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği Ve Şirkete Bu Sebeple Kayyum Atandığı Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremediği Hususları Gözetilmeksizin Ve İlgilinin Fiil Ve Davranışının Özelliği Dikkate Alınmaksızın Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 24/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2009/3258 E. - 2011/270 K.
- İflas erteleme
- Üst sınırdan yasaklama
- Fiilin niteliği
- Ölçülülük ve hakkaniyet

Özet
Mahkemece iflasın ertelenmesine karar verildiği ve şirkete bu sebeple kayyum atandığı nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediği hususları gözetilmeksizin ve ilgilinin fiil ve davranışının özelliği dikkate alınmaksızın Kanunda öngörülen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata ve eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
Olayda söz konusu sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirmediği tartışmasız olan davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (f) fıkrası hükmünün ihlali nedeniyle aynı Kanun'un 26. maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasında mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, anılan maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtildiğinden, davacı şirketin malî acz içine düştüğü, bu nedenle … 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../828 esasına kayıtlı dosyada yapılan yargılamada mahkemece iflasın ertelenmesine karar verildiği ve şirkete bu sebeple kayyum atandığı nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediği hususları gözetilmeksizin ve ilgilinin fiil ve davranışının özelliği dikkate alınmaksızın Yasa'da öngörülen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata ve eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.