İdare Zararı Olan 16.112,76 Tl'nin Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faizi İle Birlikte Ve Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinin Davalılardan Müştereken Ve Müteselsilen Tahsili Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 26/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi - 2016/8898 E. - 2019/5335K.
- Reeskont faizi
- Başka bir ürünün teslimi

Özet
İdare zararı olan 16.112,76 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili hakkında.

Karar
Davacı ..., .... tarafından...... yapılan inceleme sonucunda; ihale yasasına tabi bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüz işlemlere tesadüf edilmekle bu hususta tazmin ve ceza raporları düzenlendiğini, ceza raporlarının ......intikal ettiğini, savcılık soruşturmasının halen devam ettiğini,.... tarafından alınan 5'lik .....ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan ve halen devam eden....... ..../147 Esas sayılı kamu davasının devam ettiğini, teftiş kurulunca düzenlenen tazmin raporunda;....... ...,...... ve ..... yılı akaryakıt alımlarını davalı ... ...... firmasından temin ettiğini, hastanenin ihale veya doğrudan temin edilen akaryakıtı depolayacak bir tesisi bulunmadığı ve bu konuda taraflarca "akaryakıtın,....... tarafından kendi depolarında depolanacağı ve bir yıl boyunca istenildiği anda ambulans ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle edimin ifa edileceği" hususunda tutanak düzenlenmesine rağmen, mal teslim edilmişçesine ihale konusu akaryakıtın tümünün fatura edildiğini ve bedelinin tümüyle ödendiğini, bedeli ödenip de eksik teslim edilen akaryakıt bedelleri (1.807,00 litre Benzin bedeli olan 6.648,73 TL, motorin bedeli olan 9.264,23 TL) toplamı 16.112,76 TL'nin tazmini gerektiğini, bu nedenle kurum zararı olan 16.112,76 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, dava dilekçesi ile 16.112,76 TL'nin tazminini dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte talep etmiş, Mahkemece dava tarihi itibariyle reeskont faizine karar verilmiştir. Mahkemece ticari faize hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.