Yapının Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmaması Hali İle Benzeri Nedenlerle Ortaya Çıkan Zarar Ve Ziyan İfadesinden; Yapılan İşlerin, Sözleşme Ve Eklerinde Yer Alan Nitelikleri Taşımaması, Kamu Yetkili Organlarınca Belirlenen Ve Yayımlanan Standartlara, İmar Ve Yapı Mevzuatına Uygunsuzluğunun Anlaşılması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 02/06/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 03.11.2015/41003
- Yüklenicinin sorumluluğu
- Tespit

Özet
Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması hali ile benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan ifadesinden; yapılan işlerin, sözleşme ve eklerinde yer alan nitelikleri taşımaması, kamu yetkili organlarınca belirlenen ve yayımlanan standartlara, imar ve yapı mevzuatına uygunsuzluğunun anlaşılması gerektiği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30 uncu maddesinde;
“Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır.” olarak “Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu” başlığı altında da işlenmiştir.

İlam hükmü, kesin kabulü yapılmamış olan … Yurdunun mücbir sebep sayılamayacak bir rüzgâr nedeniyle alüminyum doğramalarının kırılması ve hasar görmesi sonucu oluşan zararın yükleniciye tazmin ettirilmeden 1301 yevmiye numaralı ödeme emri ile bütçeden karşılanmasının, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükmüne aykırı olduğu gerekçesi ile verilmiştir.

Şartname ve Kanun hükmüne bakıldığında, yüklenicinin işin devamı sırasındaki özen yükümlülüğüne ve bu yükümlülüğün ihlali halinde idarece yapılması gereken işlemlere açıklık getirildiği görülmektedir. Söz konusu düzenleme ile yüklenicinin onarım, düzeltme ve bakım sorumluluğu işin başlangıcından itibaren kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanması tarihine kadar devam eden bir sorumluluk olarak kabul edilmiştir. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması hali ile benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan ifadesinden yapılan işlerin, sözleşme ve eklerinde yer alan nitelikleri taşımaması, kamu yetkili organlarınca belirlenen ve yayımlanan standartlara, imar ve yapı mevzuatına uygunsuzluğunun anlaşılması gerektiği düşünülmektedir.

Ancak ilama konu kamu zararına hava muhalefeti nedeniyle oluşan hasarlar için plastik doğrama tamiratı ve cam takılması işine ilişkin 1301 sayılı ödeme emri belgesinin esas alındığı, idare tarafından yapılan giderin Kesin kabulü yapılmamış olan … Yurdunun yüklenicisi tarafından karşılanması gerekeceği yönündeki hükmü kuvvetlendirecek yapım işine ilişkin herhangi bir belgenin ilişik tutulmadığı, 06.01.2012 tarihli tutanaktan hasarın rüzgar nedeniyle meydana geldiği ve yüklenici kusurundan kaynaklandığına dair bir tespit bulunmadığı hususları göz önüne alındığında,
Bölge Müdürlüğüne bağlı Müdürlükçe alımı talep edilen ve Bölge Müdürlüğünce harcama talimatı verilmesi sonucu 1301 sayılı ödeme emri belgesi ile yapılan alım işinde mevzuata aykırı bir durum görülmemektedir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.