Yapı Ve Yapıyı Oluşturan Makine, Ekipman Ve Tesisatın İşler Halde Ve Kullanıma Hazır Biçimde Bulunmasını Sağlamaya Dönük Periyodik Bakım Hizmetleri Ve Gerektirmesi Durumunda Malzeme/Parça Değişimi Yapılmasının Ve Bunlara İlişkin Giderlerin Bakım Yükümlülüğü Kapsamında Yükleniciye Ait Olduğu Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 04/06/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Kamu İhale Kurulu Kararı - 21.01.2013 - 2013/DK.D-9
- Yapım işleri
- Bakım sorumluluğu

Özet
Yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetleri ve gerektirmesi durumunda malzeme/parça değişimi yapılmasının ve bunlara ilişkin giderlerin bakım yükümlülüğü kapsamında yükleniciye ait olduğu hakkında.

Karar
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 25 inci maddesinin uygulanması ile ilgili sorunlar yaşandığı, bazı cihaz/malzeme veya imalatın sürekli ve periyodik bakımlarının veya gerektiğinde malzeme/parça değişiminin de yüklenicinin taahhüdünde olduğu gerekçesiyle idareler ile yükleniciler arasında anlaşmazlıklar meydana geldiği ayrıca yüklenicinin koruma yükümlülüğünün kapsamının yorumlanmasında tereddüt yaşandığı hususlarından bahsedilmekte ve konu hakkında Kurum görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Yapım sözleşmelerini de kapsamına alan eser sözleşmelerinde yükleniciye ait olan temel yükümlülüklerden biri de sözleşmeye uygun biçimde meydana getirilmiş eseri teslim borcudur. Eserin tesliminin söz konusu olabilmesi için sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış olması gerekir. Yapım işlerinin kabul işlemleri konusundaki temel düzenlemeler, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) “Kabul işlemleri” başlıklı ve 41-45 maddelerini kapsayan 9 uncu bölümünde yer almaktadır. YİGŞ’nin öngördüğü sistemde kabul işlemleri, geçici ve kesin kabul olmak üzere iki aşamaya ayrılmış olmakla birlikte, Borçlar Kanunun 477 nci maddesinde ifade edilen anlamda kabul olayı “kesin kabul” aşamasında gerçekleşmektedir. Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre ise YİGŞ’nin 42 nci maddesinde, “teminat süresi” olarak tanımlanmaktadır.

Yapım işlerinde teminat süresi içinde yüklenicilerin bakıma ilişkin yükümlülüklerin kapsamı, YİGŞ’nin “Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan aşağıdaki hükümlerle belirlenmiştir:

“(1) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.
(2) İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar.
(3) Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.
(4) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.”
Diğer yandan; YİGŞ’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinde; 43 üncü maddeye atıfta bulunularak, yüklenicinin, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumlu olduğu hükmü yer almakta ve iş ve işyerlerinin korunması konusunda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümünün yükleniciye ait olduğu belirtilmektedir.

Anılan Şartnamenin “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 25 inci maddesinde ise, taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğunun, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye ait olduğu, yüklenicinin, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereği; yapım işlerinde teminat süresi içinde bakım ve koruma ile idarenin kullanım ve işletiminden kaynaklanmayan kusur ve aksaklıkların giderilmesi yükümlülüğünün yükleniciye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede; YİGŞ’nin konuya ilişkin düzenlemeleri uyarınca, yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetleri ve gerektirmesi durumunda malzeme/parça değişimi yapılmasının ve bunlara ilişkin giderlerin bakım yükümlülüğü kapsamında yükleniciye ait olduğuna,karar verilmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.