Hakim Maddi Vakıalarla Bağlı İse De, Dayanılan Kanun Hükümleri Ve Hukuki Tavsifle Bağlı Olmadığından Ve Türk Kanunlarını Re’sen Uygulama İlkesi Uyarınca Sözleşme Dışı İşin Yapıldığı Yıl İtibariyle Yürürlükte Bulunan Mülga 818 Sayılı Bk'nun 410 Ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen Vekâletsiz İş Görme Hükümlerinin Değerlendirilmesinin Ve Bu Doğrultuda İnceleme Ve Araştırma Yapılmasının, Yapılan İmalâtların İş Sahibinin Belediye Olup Olmadığının Araştırılmasının Ve Ayrıca İş Sahibinin Yararına Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 10/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2017/2055 E. - 2017/4202 K.
- Kanuna aykırı sözleşme
- Vekaletsiz iş görme

Özet
Hakim maddi vakıalarla bağlı ise de, dayanılan kanun hükümleri ve hukuki tavsifle bağlı olmadığından ve Türk Kanunlarını re’sen uygulama ilkesi uyarınca sözleşme dışı işin yapıldığı yıl itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nun 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümlerinin değerlendirilmesinin ve bu doğrultuda inceleme ve araştırma yapılmasının, yapılan imalâtların iş sahibinin belediye olup olmadığının araştırılmasının ve ayrıca iş sahibinin yararına olup olmadığının araştırılmasının gerektiği hakkında.

Karar
Sözleşmelerin nasıl yapılacağı da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Sözleşme kapsamında olmayan ve sözleşmeyle bağlantısı da olmayan bir kısım imalâtların davacı yükleniciler tarafından yapıldığı da iddia edilmekte olduğundan, hakimin Türk Kanunları'nı resen uygulaması gerektiğini düzenleyen HMK'nın 33. maddesi ve HUMK'nın 74 ve 75. maddeleri uyarınca değerlendirme yapılması gerekmektedir (YİBK'nın 04.06.1958 tarih ve 15/6 sayılı kararı). Hakim maddi vakıalarla bağlı ise de, dayanılan kanun hükümleri ve hukuki tavsifle bağlı olmadığından ve Türk Kanunları'nı resen uygulama ilkesi uyarınca sözleşme dışı işin yapıldığı yıl itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda inceleme ve araştırma yapılması, yapılan imalâtların iş sahibinin belediye olup olmadığını araştırılması ve ayrıca iş sahibinin yararına olup olmadığının araştırılması zorunludur. Bedel belirlenirken de, BK'nın 413. maddesi uyarınca, yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayici hesaplatılmalıdır.