Fesihte Tarafların Ortak Kusurlu Olması Halinde, Yukarıdaki Açıklamalar Uyarınca Yüklenicinin İrad Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelleri İle Nakdi Teminatlarını Ve Varsa Ödenmeyen Hakediş Alacaklarını Talep Edebileceği, Kâr Kaybını İse Talep Edemeyeceği, İş Sahibi İdarenin İse Yapılan İmalâtlardaki Ayıpların Giderilme Bedelleri İle Nefaset Farklarını Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 13/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/1062 E. - 2016/3002 K.
- Kusurlu fesih
- Müsbet zarar (olumlu zarar)
- Ortak kusur

Özet
Fesihte tarafların ortak kusurlu olması halinde, yukarıdaki açıklamalar uyarınca yüklenicinin irad kaydedilen teminat mektubu bedelleri ile nakdi teminatlarını ve varsa ödenmeyen hakediş alacaklarını talep edebileceği, kâr kaybını ise talep edemeyeceği, iş sahibi idarenin ise yapılan imalâtlardaki ayıpların giderilme bedelleri ile nefaset farklarını talep edebileceği hakkında.

Karar
Olumlu zarar, kusursuz olan tarafın, sözleşmeden haksız olarak dönen taraftan isteyebileceği tazminatın konusu olan zarardır. Borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça, alacaklının zararını gidermekle yükümlüdür (TBK'nın 112- 818 sayılı BK'nın 96.md.). Bu maddeye göre borçlu, zararı gidermek istemiyorsa, kusursuzluğunu kanıtlamak zorundadır.

Oysa alacaklı, sadece zararını ve miktarını kanıtlamakta ve kusur yönünden de lehine olan yasal karineden yararlanmaktadır. Bu arada her iki taraf kusurlu ise (ortak kusur) birbirlerinden tazminat talebinde bulunamazlar ve sadece birbirlerine kazandırdıklarını, yasanın geri verme hükmüne göre isteyebilirler. Geri vermenin kapsamının tayinde de kıyasen, nedensiz zenginleşme kuralları uygulanır (Y.Engin Selimoğlu, Eser sözleşmesi, 2. baskı, sh.339,Adalet Yayınevi).

Somut uyuşmazlıkta ise, sözleşmenin her iki tarafın ortak kusuru ile feshedildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Fesihte tarafların ortak kusurlu olması halinde, yukarıdaki açıklamalar uyarınca yüklenicinin irad kaydedilen teminat mektubu bedelleri ile nakdi teminatlarını ve varsa ödenmeyen hakediş alacaklarını talep edebileceği, kâr kaybını ise talep edemeyeceği, iş sahibi idarenin ise yapılan imalâtlardaki ayıpların giderilme bedelleri ile nefaset farklarını talep edebileceği ortadadır.

O halde mahkemece yapılacak iş, fesihte tarafların ortak kusurlu olduklarının kabulü ile, asıl davada kâr kaybına ilişkin istemin reddedilmesi, birleşen davada ise taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin tasfiyesi kapsamında davacı-birleşen davalı yüklenici tarafından yapılan imalâtlardaki eksik ve kusurların giderilme bedelleri ile nefaset farklarının yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulunca belirlenerek hüküm altına alınmasıdır.