İş Verene Hazinece Sağlanan Ek Bir Katkı Niteliğindeki %5'lik Hazine Yardımının Hakedişlerden Kesilmesi Ya Da İade Yoluyla İdarece Tahsil Edilmesinin Yasal Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi - 2012/16958 E. - 2013/7678 K.
- %5 sigorta primi
- Hazine yardımı
- Hakediş kesintisi

Özet
İş verene hazinece sağlanan ek bir katkı niteliğindeki %5'lik hazine yardımının hakedişlerden kesilmesi ya da iade yoluyla idarece tahsil edilmesinin yasal olmadığı hakkında.

Karar
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereği … Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün kömür alma, kül cüruf atma, ana kazan, türbin ve baca ağzı temizlik işleri hizmet alım işini 4734 sayılı Kamu İhale ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince ihale ile üstlendiğini, 85 işçi ile 1 yıl süreli temizlik işleri verildiğini, daha sonra hizmet alım sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını, … Termik Santral İşletme Müdürlüğü'nün yazısı üzere 36.188,97 TL'nin davalı kurumun hesabına geri ödendiğini, oysa bu geri ödemenin 5510 sayılı Kanun'un 81/1. maddesine ve mevzuata aykırı olduğunu, hak edişlerinden %5 tutarındaki geri alınan Hazine yardımının yasa hükmüne açıkça aykırı olduğunu ileri sürerek, geri ödenen 36.188,97 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının hak edişlerinden yapılan kesintilerin Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun olduğunu, hukuka aykırılığın bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 5510 sayılı kanunla sağlanan %5'lik indirimin iş verene sağlanan hazine yardımı olduğu, iş verene hazinece sağlanan ek bir katkı niteliğinde olduğu, %5'lik hazine yardımının hakedişlerden kesilmesi yada iade yoluyla tahsil edilmesinin yasal olmadığı, davalı şirketin talep etmesi sonucu davacı şirket tarafından davalı hesaplarına geri yatırılan 36.188,97 TL'nin davacıya iadesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.