Davacının, Davalı Nezdinde Çalışan İşçi Tarafından Açılan Dava Sebebiyle Ödediği İşçilik Alacaklarını Taraflar Arasındaki Hizmet Alım Sözleşmesine İstinaden Rücu Hakkının Bulunduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 19/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi - 2014/6970 E. - 2015/4391 K.
- İşçi alacağı
- Rücu davası
- Sözleşme ilişkisi

Özet
Davacının, davalı nezdinde çalışan işçi tarafından açılan dava sebebiyle ödediği işçilik alacaklarını taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesine istinaden rücu hakkının bulunduğu hakkında.

Karar
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu uyuşmazlıkta davacı kurumun, alt yüklenicileri nezdinde çalışan işçi tarafından işçilik alacakları ödenmediği gerekçesiyle açılan davanın muhatabı olduğu, davacı tarafından yapılan ödemelerinin taraflar arasında yapılan sözleşmeler, hizmet işleri genel şartnamesinin mevzuat başlıklı 12. maddesi, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilkeleri Başlıklı 4. maddesinin 3. fıkrası, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ve BK'nın hükümlerinin değerlendirilmesi sonucu, davacının, davalı nezdinde çalışan işçi tarafından açılan dava sebebiyle ödediği işçilik alacaklarını taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesine istinaden rücu isteminin yerinde olduğu gerekçesiyle, ödeme tarihlerinden itibaren ticari faizi ile birlikte kısmen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.