4734 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Kapsamında Yapılan Başvurunun, Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesine Engel Olmadığı, Başvurunun Uygun Bulunması Durumunda İdarenin Başvurusu İle Yüklenicinin Yazılı Talebine İlişkin Onayı Arasında Geçen Sürede Kesilen Cezaların İade Edileceği, Yasaklamayı Gerektiren Fiil Ve Davranışın İdarenin Onaylamama İşleminin Tesis Edildiği Tarihte Tespit Edilmiş Olacağı, Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Kesilen Cezaların İade Edilemeyeceği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 23/06/2020 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 04/04/2019 - 2019/DK.D-71
- Yüklenicinin sorumlulukları
- Sözleşmenin feshi
- Gecikme cezası
- Yasaklama

Özet
4734 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yapılan başvurunun, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olmadığı, başvurunun uygun bulunması durumunda idarenin başvurusu ile yüklenicinin yazılı talebine ilişkin onayı arasında geçen sürede kesilen cezaların iade edileceği, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın idarenin onaylamama işleminin tesis edildiği tarihte tespit edilmiş olacağı, maddenin yürürlük tarihinden önce kesilen cezaların iade edilemeyeceği hakkında.

Karar
7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32’nci maddesi ile 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak; yüklenicinin idareye başvurmuş olmasının sözleşmenin devamına ve yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olup olmadığı, Kanun’da öngörülen 60 günlük başvuru süresi içerisinde yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği, eğer sözleşme feshedilmişse bu durumun yüklenicinin başvurusunun değerlendirilmesine engel teşkil edip etmeyeceği, yine bu süre içerisinde yükleniciden gecikme cezası tahsil edilip edilemeyeceği ve yüklenici hakkında sözleşme konusu işi yerine getirmemesi nedeniyle yasaklama kararının verilmesinin mümkün olup olmadığı, yüklenicinin talebinin idarece uygun görülmemesi halinde yasaklama için öngörülen 45 günlük sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı, 18/01/2019 tarihinden önce uygulanmaya başlayan gecikme cezalarının bu tarihten sonra da uygulanıp uygulanamayacağı, yine bu tarihten önce sözleşmesi feshedilen işlerin Geçici 4’üncü maddenin kapsamında bulunup bulunmadığı hususlarında, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak;

- 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi uyarınca yüklenicinin yazılı talebine ilişkin idarenin onayının bulunmadığı aşamada ifa güçlüğü ya da imkânsızlığı halinin tespitinin henüz yapılmadığı dikkate alındığında, idarenin onayına kadar geçecek sürede yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine,

- İdarenin onayına kadar geçecek sürede, yüklenicinin Geçici 4’üncü maddeden kaynaklanan hakkını saklı tutarak sözleşme konusu işi yerine getirmeye devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda; bu süre içerisinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen veya işi süresinde bitirmeyen yüklenici hakkında gecikme cezası uygulanabilmesi mümkün olmakla birlikte, idarenin yüklenicinin yazılı talebine ilişkin onayı ile gecikme cezası uygulamasına yönelik işlemlerin hukukî dayanağı ortadan kalkacağından, bu sürede uygulanan gecikme cezasının idarenin onayından sonra yükleniciye iade edilmesinin gerektiğine,

- İdarece yüklenicinin yazılı talebinin uygun görülmeyerek onaylanmaması ve gecikme cezası uygulanan ihtarlı sürenin, idarenin onaylamama işleminden önce sona ermesi durumunda, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın; idarenin onaylamama işleminin tesis edildiği tarihte tespit edilmiş olacağı, bu durumda; yasaklamaya ilişkin sürenin başlangıcına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.4 maddesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine,

- 18/01/2019 tarihinden önce, yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi halinde, idarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek onay verilse dahi 18/01/2019 tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceğine,

- 18/01/2019 tarihinden önce sözleşmenin feshedilmiş olması halinde; yüklenicinin Geçici 4’üncü madde ile getirilen hakkı kullanamayacağına,

Karar verilmiştir.