İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2483)

Eklenme Tarihi: 30/04/2020 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA
YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 30/4/2020      Sayısı : 2483
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : : 30/4/2020  Sayısı : 31114 Mükerrer

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; İçişleri Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımları ile ilgili alım süreçlerinde geçerli olacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, finansmanının tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında satın alımına ilişkin ihale süreçlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Araştırma ve geliştirme: Bakanlığın mevzuatta belirlenen amaçlarına uygun olarak görevlerinin ifasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle veri ve bilgi toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak ve raporlar hazırlamak üzere gerçekleştirilen her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

c) Araştırma ve geliştirme kurumları: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde sözü edilen; ulusal alanda ve münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek amacı ile kanunla kurulan kurumlar ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) Doğrudan temin usulü: Bu Usul ve Esaslarla belirlenmiş olan şartlarda doğrudan araştırma, etüt, proje hizmetinin Bakanlık tarafından çağrılan isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

f) Eşik değer: Doğrudan temin usulüyle sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi dikkate alınarak, Strateji Geliştirme Başkanının teklifi üzerine Bakan onayıyla her yıl belirlenecek olan tutarı,

g) Hizmet: Bakanlık tarafından yürütülmek üzere bu Usul ve Esaslar çerçevesinde alımı yapılan araştırma ve geliştirme hizmetlerini,

ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İdare: İhaleyi yapan birimi,

ı) İdari şartname: İşin özelliğini ve ihale usulünü gösteren ve bu Usul ve Esaslara aykırı olmayan hükümleri içeren belgeyi,

i) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması veya işe başlama bildirimi ile tamamlanan işlemleri,

j) İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren iş tanım dokümanı ve/veya idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

k) İhale işlem dosyası: Hizmet alımı ihalesi sürecine ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

l) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ile usulüne uygun yetki devri yapılmış görevlileri,

m) İstekli: Hizmet alımları ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,

n) İstekli olabilecekler: İhalenin konusu hizmet alanında faaliyette bulunan ve ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişileri,

o) Pazarlık usulü: Yapılan ön çalışma sonucunda Bakanlık tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

ö) Proje: Bakanlığın görev alanına giren konularda strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan ve katkı sağlaması beklenilen alanlarda veya sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik kalkınmaya ulusal ve evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika önerilerini, kararları ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere araştırma ve geliştirmeye dayanan faaliyetleri,

p) Proje iş tanımı: Yürütülmesine karar verilen projenin konusunu, amacını ve kapsamını, istenen sonuçlarını, işin zamanlamasını, bütçenin nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri, iletişim kurulacak ortakları, proje yürütme komitesi ve diğer yetkililerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan belgeyi,

r) Proje kavramsal çerçevesi: Yürütülmesine karar verilen projenin konusu, amacı, kapsamı, beklenen sonuçları ve tahmini maliyetini içeren kısa çalışmayı,

s) Proje koordinatörü: Proje konusunu öneren birimde çalışan ve projenin yürütülmesini takip eden Bakanlık çalışanını,

ş) Proje yönlendirme kurulu: Bakanın yetkilendirdiği bir Bakan Yardımcısı başkanlığında Strateji Geliştirme Başkanı ile projeyle ilgili Birim başkanından oluşan ve proje konusunu, bütçe büyüklüğünü ve yürütme yöntemini belirleyen kurulu,

t) Proje yürütme komitesi: Proje sahibi birimin en üst yöneticisi, en üst yöneticiye yetki kademesinde en yakın personel ile proje koordinatöründen ve gerekmesi halinde ilgili uzmanlardan oluşan; projenin genel koordinasyonu yanında, proje iş tanımını hazırlayan, projeyle ilgili araştırma ve geliştirme hizmetlerini sözleşme hükümlerine göre kontrol ve kabul eden komiteyi,

u) Protokol: Hizmet alımlarında idare ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ü) Sözleşme: Hizmet alımlarında Bakanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

v) Teklif: Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

y) Teknik şartname: Projesi de dahil işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,

z) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişileri,

aa) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışı gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bakanlık, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmet alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Proje Konuları ve Seçimi

Proje konuları

MADDE 6- (1) Tahsis edilmiş kaynaklar, sonucundan sadece Bakanlığın yararlanmayacağı;

a) İktisadi, sosyal ve kültürel alandaki araştırma ve geliştirme hizmet alımları,

b) Yatırım Programında yer alan veya teklif edilen projelerden teknik veya bilimsel açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan hizmet alımları,

c) Plan, program ve strateji belgesi gibi politika dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki gerekli araştırma ve geliştirme hizmet alımları,

ç) İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme hizmet alımları,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasına yönelik her türlü araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,

için kullanılır.

Proje konularının seçimi

MADDE 7- (1) Proje yönlendirme kurulunca birimlerin teklif ettiği proje kavramsal çerçevesi 6 ncı maddede yer alan konularda özgünlük, bilimsellik, yapılabilirlik, yaygın etki oluşturma, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumluluk çerçevesinde değerlendirilir ve uygulanacak ihale usulünü belirlemek suretiyle karara bağlanır.

(2) Bakanlık, proje yönlendirme kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir Bakanlık birimini görevlendirebilir.

(3) Proje yönlendirme kurulu kararı Bakan onayına sunulur. Bakan onayını müteakip ilgili birimce proje yürütme komitesi oluşturulur ve proje koordinatörü belirlenir.

(4) Proje yürütme komitesince proje iş tanımı en geç 3 ay içinde hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

İhale komisyonlarının oluşumu

MADDE 8- (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz.

İhale komisyonlarının çalışma şekli

MADDE 9- (1) İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. İdarece uygun görülen bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine, yedek üye katılır. İhale komisyonu üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ilân veya daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerine gönderilir.

Onay belgesi

MADDE 10- (1) İhale yetkilisinden alınan onay belgesinde, işin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu, uygulanacak usul ile yapılacak ise ilânın şekli ve sayısı belirtilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 11- (1) İhalesi yapılacak her iş için idare tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, yaklaşık maliyet, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilân metinleri, istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Eşik değer

MADDE 12- (1) Araştırma ve geliştirme kurumları ile yapılacak araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılacak parasal değerler, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi dikkate alınarak, Strateji Geliştirme Başkanının teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 13- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı ile hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile diğer iletişim bilgileri.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Geçici teminat alınıp alınmayacağı, geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o) Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

p) Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar.

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 14- (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 15- (1) İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı şekilde ilân olunur.

(2) İlân yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 16- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile diğer iletişim bilgileri.

b) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Hizmetin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

h) Geçici teminat istenecek ise teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

İlânın uygun olmaması

MADDE 17- (1) 16 ve 23 üncü maddeleri düzenlemesine uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) 23 üncü maddede belirtilen ve idarece yapılması öngörülen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 16 ncı madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, ilânın yayımlanmasını takip eden beş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyet

MADDE 18- (1) Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce ilgili birimce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. Yaklaşık maliyet ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer almaz, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde tespit edilememesi halinde, o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır. Bunlardan herhangi birinin öncelik sırası olmadan da kullanılabilir.

(3) Fiyat araştırması için yapılan araştırmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yapılacak olan hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilân edilen her bir iş kalemi için yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamları baz alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, fiyatlar ilgili birimce gerekçesi açıklanarak re’sen belirlenir.

(5) Bakanlığın, yapılacak hizmete ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamından düşülür.

(6) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilmesi durumunda ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, yaklaşık maliyet hesabı yapılmadan ihaleye çıkılabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 19- (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilânçosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a. İlk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.

b. Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.

3) İsteklinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik belgeler.

4) İsteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve belgeler.

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

(2) Araştırma ve geliştirme kurumları ile yapılacak araştırma ve geliştirme projelerinde bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen bilgi ve belgeler aranmaz, ancak (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen belgeler istenebilir.

(3) İhale konusu işin niteliğine göre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 20- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhale yetkilisi.

ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 21- (1) Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Pazarlık usulü.

b) Açık ihale usulü.

Pazarlık usulüyle yürütülecek projeler

MADDE 22- (1) Projeler;

a) Özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması,

b) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

c) İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması,

ç) Önceden öngörülemeyen sosyal ve iktisadi kriz gibi olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

hallerinde pazarlık usulüyle ve 25 inci maddede belirtilen usule göre yürütülebilir.

(2) Pazarlık usulünde en az iki istekli davet edilir ve fiyat teklifi vermeleri istenir.

Açık ihale usulüyle yürütülecek projelerin duyurulması ve tekliflerin alınması

MADDE 23- (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Eşik değerin üstünde olmakla birlikte pazarlık usulü dışında uygulanacak projelere ait hizmet alımları bu usulle yapılabilir. Bu usule göre yapılan ihaleler, ihale tarihinden en az on beş gün önce Kamu İhale Bülteninde ilân edilir. Teklifler ilânda belirtilen süre içinde Bakanlığın ilgili birimine teslim edilir.

Doğrudan temin usulüyle yürütülecek projeler

MADDE 24- (1) İlân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne aşağıdaki durumlarda başvurulabilir:

a) Eşik değerin altında kalan hizmet alımları.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

(2) Bu maddede belirtilen hallerde hizmet alımları piyasa araştırması yapılmak suretiyle açık ihale usulü ve pazarlık usullerinde belirtilen şartlara tabi olmaksızın doğrudan gerçekleştirilir.

(3) Doğrudan temin usulü ile alımlarda yaklaşık maliyet hesaplanması, proje formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Pazarlık ve Açık İhale Usullerinde Projelerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25- (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve istenmiş olması halinde geçici teminata ilişkin belge dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler, pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise Bakanlık ilgili birimince idari şartnamede belirtilen belgeler ile teklif mektubu ve istenmiş olması halinde geçici teminata ilişkin belge bir zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3) Teklifler ihale saatine kadar Bakanlığa teslim edilir. Tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Sürenin bitmesinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme dikkate alınmaz.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) Tekliflerin geçerlilik süresi otuz günden az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından ihale dokümanında belirlenir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 26- (1) İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile ihale dokümanında yer verilmiş ise geçici teminata ilişkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

a) Açık ihale usulünde bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde davet edilen isteklilerden fiyat da dahil olmak üzere ilk sundukları tekliflerine bağlı kalarak, en son tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir.

(3) Pazarlık usulü ile yapılan ve ihale dokümanında teknik görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde, ihale komisyonunca yeterliği tespit edilen isteklilerle işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri üzerine görüşme yapılır. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, bu şartları karşılayabilecek isteklilerin teklif mektupları açılarak, fiyat teklifleri açıklanır ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aşamada ikinci fıkrada belirtilen yöntem uygulanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 27- (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatın usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonu tarafından belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. Gerekli hallerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif de belirlenir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 28- (1) İhale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Bakanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak Bakanlık isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 29- (1) 27 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

(2) İhale komisyonu gerekçeli kararını, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda; isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde geçersiz sayılır.

(5) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale birimi, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(6) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 30- (1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 31- (1) İstekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar, Bakanlık tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

b) Bakanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(2) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kamu Hizmet Sunucusu Araştırma ve Geliştirme Kurumlarından Protokol ile Alım

Protokol ile alım

MADDE 32- (1) Araştırma ve geliştirme kurumlarından her bir hizmet bedeli ayrı hesaplanmak üzere bir milyon Türk Lirasına kadar (bir milyon Türk Lirası dahil) yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımları idare ile araştırma ve geliştirme kurumları arasında düzenlenecek protokolle gerçekleştirilir.

Protokol düzenlenmesi

MADDE 33- (1) Her bir hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.

(2) Protokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

(3) Hizmete ilişkin hususlar, her alım konusunun özelliğine göre protokolde belirlenir.

(4) Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

Fiyatlandırma

MADDE 34- (1) Araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının bedeli, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla yapılacak protokolle belirlenir. Protokol bedelleri hiçbir zaman bir milyon Türk Lirasının üzerinde olamaz. Belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla hizmet alım işleri kısımlara bölünemez.

(2) Protokol ile alımda kullanılan parasal limit, bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Bakanlık tarafından güncellenir.

Faturalandırma ve ödemeler

MADDE 35- (1) Alınan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan kurumca düzenlenecek fatura ya da fatura yerine geçen belge karşılığında, hizmeti alan harcama birimince ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

Teminat, sözleşme ve avans

MADDE 36- (1) 32 nci madde kapsamında alınacak hizmetler için geçici ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) 32 nci madde kapsamında alınacak hizmetler için bu Usul ve Esaslarda belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz.

(3) Protokolde belirtilmesi halinde ilgili mali yılın sonunu geçmemek üzere avans verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Teminatlara ve Avanslara İlişkin Hükümler

Geçici teminat

MADDE 37- (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınabilir.

(2) Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlar ile ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla pazarlık ve açık ihale usulüyle yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gereklidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

Kesin teminat

MADDE 38- (1) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

(2) Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, artış tutarı üzerinden aynı oranda ek kesin teminat alınır.

(3) Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi dikkate alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(5) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(6) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarece yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

(7) Kesin teminat, yüklenicinin kanunlardan kaynaklanan herhangi bir borcunun olmadığının belgelenmesi şartıyla kesin kabulü müteakip yüklenicinin sözleşmeden dolayı herhangi bir borcunun veya yükümlülüğünün kalmadığının tespit edilmesi kaydıyla iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 39- (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Avans verilmesi

MADDE 40- (1) İdari şartnamede, ihale onayında ve sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla isteklilere teminat karşılığında ihale bedelinin % 25’ini geçmemek üzere avans verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşmeyle İlgili Hükümler

Sözleşme düzenlenmesi

MADDE 41- (1) İhale yetkilisi tarafından ihale kararının onaylandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

(2) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(4) İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme ilkeleri

MADDE 42- (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, iş tanımına ve şartnamelere aykırı hükümlere yer verilemez.

Sözleşmede yer alacak hususlar

MADDE 43- (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmede aşağıdaki hususlardan uygun olduğu düşünülenlere yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Bakanlık ilgili biriminin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) İşin başlangıç, bitiş tarihleri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

j) Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) İzleme ve değerlendirmeye ilişkin hükümler.

l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

Projelerin izlenmesi

MADDE 44- (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve değerlendirmek üzere rapor isteyebilir, yerinde inceleme yapabilir veya proje ekibini bilgi vermek üzere davet edebilir.

Mücbir sebepler

MADDE 45- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilânı.

d) Gerektiğinde idarece belirlenecek haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Bakanlığa yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 46- (1) Teslim edilen hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre hizmetin yapılıp yapılmadığı hususunda ihale yetkilisi veya uygun göreceği personel tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme yapılabilir.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler

MADDE 47- (1) Sözleşme konusu işlerde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içerisinde kalması,

b) Asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartıyla sözleşme bedelinin % 40’ına kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 48- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen bedelin aşılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde Bakanlık ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 49- (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

(2) İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin askıya alınması, feshi ve tasfiyesi

MADDE 50- (1) Sözleşmenin yürütülmesinin geçici olarak imkânsız hale gelmesi durumunda yüklenicinin veya proje yürütme komitesinin başvurusu ve yönlendirme kurulunun kararı ile sözleşme askıya alınabilir.

(2) Zorunlu nedenlerle veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu veya proje yürütme komitesinin önerisi ve Bakanlığın kararı ile fesih ve tasfiye edilebilir.

(3) Sözleşmenin askıya alınması, fesih ve tasfiye kararları Bakan onayı ile sonuçlandırılır.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen haller haricinde sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunun 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yasak ve sorumluluklar

MADDE 51- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, bu Usul ve Esaslara aykırı olmamak ve mahiyetine uygun düşmek kaydıyla, kamu ihale mevzuatının ilgili diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 53- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 54- (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2/6/2014 tarihli ve 2014/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli, İçişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilânı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56- (1) Bu Usul ve Esasları İçişleri Bakanı yürütür.