Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ

Eklenme Tarihi: 30/09/2020 - Kategori: Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan

KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE LİSANSLI İŞLER KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİM
BELGELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Alt yüklenici: KÖİ projelerinde yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile yüklenicinin uhdesindeki işin bir bölümünün yapımını üstlenen, idare tarafından onaylanmış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

b) Görevli şirket: Bir KÖİ projesini gerçekleştirmek üzere özel olarak kurulmuş, idare ile uygulama sözleşmesini imzalayan tüzel kişiyi,

c) İdare: KÖİ projeleri çerçevesinde yapılması öngörülen yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek üzere görevli şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarını, lisanslı işlerde ise ilgili mevzuatı uyarınca işin yapı denetimi veya kabulünü yapmakla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarını,

ç) KÖİ projeleri: Yap-İşlet-Devret, Yap-Kirala-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkının Devri ve benzeri kamu özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilen projeleri,

d) Lisanslı işler: İlgili mevzuatı uyarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen işleri,

e) Lisans sahibi: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca piyasada faaliyet göstermesi için lisans verilen tüzel kişiyi,

f) Uygulama sözleşmesi: KÖİ projelerinde idare ile görevli şirket arasında imzalanan sözleşmeyi,

g) Yapım sözleşmesi: KÖİ projelerinde, görevli şirket ile yüklenici; lisanslı işlerde ise lisans sahibi ile yüklenici arasında imzalanan yapım işi sözleşmesini,

ğ) Yönetmelik: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

h) Yüklenici: KÖİ projelerinde, görevli şirket ile; lisanslı işlerde ise lisans sahibi ile yapım sözleşmesini imzalayan yapım müteahhidini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve Belge

Tutarının Güncellenmesi

İş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri ilgili idare tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek  kayıt edilir.

(2) Yapı denetimi veya kabulü, kamu kurum ve kuruluşları dışında ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından yapılan işlerde iş deneyim belgesi, yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından düzenlenir ve ilgili Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kamu kurum veya kuruluşu tarafından onaylanarak EKAP’a kayıt edilir.

(3) Yapı denetimi veya kabulünün bir kısmı kamu kurum veya kuruluşu, bir kısmı ise ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen tüzel kişi tarafından yapılan işlerde iş deneyim belgesi, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilir.

İş deneyim belgelerinin düzenlemesi

MADDE 5 – (1) İş deneyim belgeleri; yapım sözleşmesine dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,

c) Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

ç) Kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

d) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir.

(2) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetim hizmetlerinin üçüncü kişilerden danışmanlık hizmeti alınmak suretiyle yaptırılması halinde idarede görevli mühendis ve mimarlara iş denetleme belgesi düzenlenmez.

(3) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerde, belge düzenlemeye yetkilendirilen tüzel kişide ve ilgili Bakanlıkta veya Bakanlığın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşunda görevli personele iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmez.

(4) İş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibarıyla dağılımına yer verilir.

(5) Denetim veya yönetim faaliyetleri dolayısıyla iş deneyim belgeleri düzenlenirken, 9 uncu madde uyarınca iş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak oranlara belgelerin açıklama kısmında yer verilir.

İş deneyim belgeleri için başvuru

MADDE 6 – (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, 4 üncü maddede sayılan kurum ve kuruluşlara başvururlar:

a) Yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi ile imalat tespit tutanakları.

b) Alt yükleniciler için; yüklenici yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yükleniciye taahhüt edilen iş karşılığı imzalanan bedel içeren sözleşme, yüklenici ile imzalanan sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, sözleşme kapsamında çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları ile imalat tespit tutanakları.

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; hizmet cetveli, görevlendirme yazısı.

ç) Yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi ile imalat tespit tutanakları.

d) Yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, sözleşme konusu iş kapsamında proje müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi ile imalat tespit tutanakları.

(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve sair mevzuat uyarınca yapı ruhsatı alınması zorunluluğu bulunmayan yapım sözleşmesine konu yapılar için, iş deneyim belgesi başvurularında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sunulması şartı aranmaz.

(3) İdareler tarafından başvuru sahiplerine belge düzenlenmesinde, başvuruda verilen belgeler dışında işle ilgili olarak idarede bulunan belgeler de dikkate alınır. Ayrıca idare tarafından gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

İş deneyim belge tutarının tespiti

MADDE 7 – (1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara ödemelere ilişkin rapor veya belgelerdeki, kabulü yapılmış işlerde ise kesin ödemeye ilişkin rapor veya belgelerdeki iş veya görevle ilgili yapım işine ilişkin tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır. Belge tutarının tespitinde, yapım sözleşmesi kapsamında bulunan projelendirme, kamulaştırma, tefrişat gibi yapım işi dışındaki işlerin bedelleri sözleşme bedelinden çıkarılır.

(2) Bu tutar; yüklenici tarafından taahhüt edilen işlerde; fiyat farkları hariç, iş artışları dahil sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden belirlenir. Ancak, bu tutarın belirlenmesine esas iş artış oranının tespitinde, ilgili mevzuatı ile varsa sözleşmesindeki hükümler dikkate alınır.

(3) Denetleme ve yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyim belge tutarlarının belirlenmesinde;

a) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

b) Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden,

c) Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

ç) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden,

belirlenir.

(4) Alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

İş deneyim belgelerinin verilmesi

MADDE 8 – (1) İş deneyim belgeleri; yüklenicilere, idare tarafından onaylanmış olması koşuluyla yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenerek verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere; taahhüt ettikleri işler için işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi” idare tarafından düzenlenerek verilir.

(3) Alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmi kabul öngörülen işlerde, idare tarafından kısmi kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde, nevi itibarıyla verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

(4) Mühendis ve mimarlara;

a) İş Denetleme Belgesi;

1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,

2) Yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

b) İş Yönetme Belgesi;

1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarında; bir görevlendirme yazısına veya  idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,

2) Yüklenicilerde; anonim şirket olması halinde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirket olması halinde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara, ayrıca belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

(5) Ortak girişimler için;

a) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş deneyim belgesi düzenlenir,

b) Konsorsiyumlarda her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren iş deneyim belgesi düzenlenir.

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ve belge tutarının güncellenmesine ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme, iş durum ve alt yüklenici iş bitirme belge tutarları tam olarak,

b) Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları onda bir oranında,

c) Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları otuzda bir oranında,

dikkate alınır.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, belgenin sunulduğu ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(3) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; belgelerdeki parasal tutarlar, belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; ikinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapımla ilgili danışmanlık hizmetleri

MADDE 10 – (1) İdarelere bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, idare tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilir.

(2) Görevli şirket, lisans sahibi veya yükleniciye bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işlerine ilişkin deneyimin belgelendirilmesinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde yer alan esaslar dikkate alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) İş deneyim belgelerinin düzenlemesi, belge tutarının tespiti, belgelerin verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan iş deneyim belgeleri, bu Tebliğde öngörülen şartları sağlamaları halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.