Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) Bendinin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesine Yönelik 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-210 Sayılı Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 23/08/2023 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

KAMU İHALE KURUMUNDAN;

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) Bendinin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesine Yönelik 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-210 Sayılı Kurul Kararı

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

                                                  

Toplantı No                                                 : 2023/042

Gündem No                                                : 45

Karar Tarihi                                               : 16/08/2023

Karar No                                                    : 2023/DK.D-210

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 7

Gündem Konusu                                        : Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Geçici Hakediş Raporları" başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı "dava konusu işlemin iptali" kararının uygulanması.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Geçici Hakediş Raporları" başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı "dava konusu işlemin iptali" kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesi için Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Geçici Hakediş Raporları" başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.