4735 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici 7. Maddesi

Eklenme Tarihi: 28/12/2023 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 7 nci maddede;

1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde,

Sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı verilmesine,
Altı ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilmesine,
Yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu madde 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca belirlenecek olup düzenleme kapsamında ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin işlemler anılan kararın yürürlüğe girmesinden sonra yürütülebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.