Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 18/05/2024 - Kategori: Yönetmelikler

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “(standart form-KİK56.0/D)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(standart form KİK57.0/D)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

Ek Madde 1- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan eklerinde yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi yapılan alımlarda, sözleşme tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.